ಡೊಳ್ಳಿನ ಹಾಡುಗಳು

Kaliyuga Valagina Satya Keliri Lyrics

Kaliyuga valagina Satya Keliri Lyrics in Kannada ಕಲಿಯುಗದೊಳಗಿನ ಕಲೆ ಚಿತ್ರವಿಟ್ಟು ಕೇಳರಿ ಇದ್ದಮಾತ ಹೇಳತೀನಿಗಾ ॥ ಅತ್ತೊಂದಂದರಸೊಸಿ ಎರಡಂತಾಳ ದೈವ ಕೇಳರಿ ನೀವು ಪುರಮಾಸಿ ॥ ಅತ್ರಿಕದ್ದು ಸೊಸಿ ಗೋದಿ ಬೀಸು … Read more

Koodi Baalidare Swarga Song Lyrics

Koodi Baalidare Swarga Song Lyrics in Kannada ಕೂಡಿಬಾಳಿದರೆ ಸೊರ್ಗದೊಳಗಿನ ತಹ ಇಲ್ಲೆಸಿಗತ್ಯತಿ || ಳುವೆ ಹದಿನಾರನೆ ಶೆತಮಾನದಚಿಕಡೆ ಆ ದಂತ ಈ ಹಕಿಕತಿ ॥ ವಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಾಜ್ಯದ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಜಿಲಾದೊಳಗ ಹಾತಕಲಂಗ್ಡಾ … Read more

Manamomsa marugade Chandranige Haalunisu Song Lyrics

Manamomsa marugade Chandranige Haalunisu Song Lyrics in Kannada ಇಂದು ಶೇಖರಗೆ ಬಂದೆ ಮನದಿನಾ ಒಂದಿಸಿ ಕರಗಳಮುಗಿಯುವೆ ಬಾ| ವಂದಿಸಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುವೆನಾಶಿಅಂಬಿಕಾಪಾದಕ ಏರಗುವೆನಾ ॥ ಭುವನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾ ಬಕ್ಕಿಯಬೆಳೆಯ ಸಲು ಅವತರಿಸಿದನಿ … Read more

Anna Dhaaniya Kaviya Haadu

Anna Dhaaniya Kaviya Haadu in Kannada ವಂದಿಸಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುವೆನಾಶಿಅಂಬಿಕಾಪಾದಕ ಏರಗುವೆನಾ | ಭುವನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾ ಬಕ್ತಿಯಬೆಳೆಯ ಸಲು ಅವತರಿಸಿದನಿ ಬಸವೇಶಾ | ಅವತರಿಸಿದನಿ ಬಸವೇಶಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹು ಸದ್ಗುರು ಕೋಶಾ ॥ … Read more

Sharana poojeya manada Haadu

Sharana poojeya manada Haadu in Kannada ಸ ತಗೆಯಲು ಸುಸ್ತಿ ಯ ಮಾಡದೆ ಚಕ್ರವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರವು ಅಸ್ತ್ರವ ನದು ಬೆನಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾನರುಂಡವ ತೆಗೆಯುವದ್ಯಾ | ಚಕ್ರವು ಬರಿ ಕ ಯಿತೆಂದು … Read more

Haalu Matha Mahime Song Lyrics

Haalu Matha Mahime Song Lyrics in Kannada ನಮಿಸುವೆ ಶಿವನೆ ಗಂಗಾಧರನೆ ಗೌರಿವರನೆ ಪುರಹರನೆ || ಗೌರಿವರನೆ ಪುರಹರನೆ ಕೈಲಸನಾಥನೆ ಶಸಿಧರನೆ || ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡೈಕ್ತರುಣಾಂಕರನೆ’ || ಕಾಪಾಡೇಕರುಣಾಂಕರನೆ ಮುತ್ಯಂಜಯ … Read more

Mahānta Guruvinamanadolu Smarisuta Heluve Nijakate Lyrics

Mahānta Guruvinamanadolu Smarisuta Heluve Nijakate Lyrics in Kannada ಮಹಾಂತ ಗುರುವಿನಮನದೊಳು ಸ್ಮರಿಸುತ ಹೇಳುವೆ ನಿಜಕತಿ ಸಾರವನಾ ॥ ನರಗುಂದ ದೊಳಗ ದನದವರಾ ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದರು ಇತಯ | ಬಡತನದಲಿ ಮೂರ ಮಕ್ಕಳು … Read more

Sadguruvina Smarisi Heluva Gayaa Rajana Katheya Haadu

Gayaa Rajana Katheya Haadu in Kannada ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಹೇಳುವೆ ಗಯಾ ರಾಜನಕತೆಯಾ ॥ ಒಂದು ದಿನಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ || ಸ ಬಿಡುತಿರಲು ॥ ಅಂದು … Read more

error: Content is protected !!