ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

Kannada Varnamale chart PDF |ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಚಾರ್ಟ್

Kannada Varnamale chart pdf :ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪದಗಳಿ೦ದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪದಗಳುಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸುರೇಶನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು” ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸುರೇಶನು‘ ‘ಶಾಲೆಗೆ‘ “ಹೋದನು‘ ಈ ಬಗೆಯಾಗಿ … Read more

ನಾಮಪದ ಎಂದರೆೇನು ಅದರ ವಿಧಗಳು? Types of Namapada

ನಾಮಪದ ಎಂದರೆೇನು(Namapada definition in Kannada) Here you will learn about ನಾಮಪದ ಎಂದರೇನು ಅದರ ವಿಧಗಳು(Types of Namapada in Kannada with examples). ಪದಗಳ ಮೂಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. … Read more

Alphabetical- ಅಕ್ಷರಗಣ

ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದೇ ಅಕ್ಷರಗಣ. ಮೂರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಗಣ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಗಣ ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ ಒಂದು … Read more

error: Content is protected !!