Shri Siddhivinayak Aarthi Song lyrics in kannada | ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಆರ್ಥಿ

Introduction Shri Siddhivinayak Aarthi is most famous song towards devotion to Lord Ganesh. It is played daily in Lalbaug Ganapathi in Mumbai. Lalbaug ganapathi is famous for its ganesh chaturthi celebration in India. Every mumbaikar know this song by their Heart♥️. Shri Siddhivinayak Aarthi lyrics in Kannada ಸುಖ ಕರತಾ ದುಃಖರ್ತಾ, ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಾಚೀ । ನೂರ್ವೀ ಪೂರ್ವಿ ಪ್ರೇಮ ಕೃಪಾ ಜಯಾಚಿ । ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುಂದರ ಉಟಿ ಶೇಂದು ರಾಚೀ । ಕಂಠೀ ಝಲಕೆ ಮಾಳ ಮುಕತಾಫಳಾಂಚಿ । ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ.. ಜಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ. ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಃ, ಕಾಮನ ಪೂರ್ಣಿ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ದೇವ ॥ ರತ್ನಖಚಿತ ಫರಾ ತುಝ ಗೌರಿಕುಮಾರ । ಚಂದನಾಚೀ ಉಟಿ ಕುಮಕುಮ ಕೇಶರಾ । ಹೀರೇ ಜಡಿತ ಮುಕುಟ ಶೋಭತೋ … Read more

Tags:

Sarva Mangala Mangalye Mantra in Kannada |ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ

Sarva Mangala Mangalye Mantra The “Sarva Mangala Mangalye Mantra” is a popular Hindu mantra dedicated to the goddess Durga. It is part of the Durga Saptashati, a sacred scripture that praises and worships Goddess Durga. The mantra is chanted to seek the blessings and protection of the goddess, and it is believed to bring auspiciousness and well-being. Sarva Mangala Mangalye Lyrics in Kannada ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಿಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಶಾಂತಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಮಾತ್ರಿ ರೂಪೇಣಾ ಸಂಗ್ಸ್ತಿತ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ಬುದ್ಧಿ … Read more

Tags:

Aigiri Nandini lyrics in Kannada |ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರ

Aigiri Nandini stotra Aigiri Nandini lyrics in Kannada is a devotional song and is most popular in India. It is sung during worship of goddess Durga devi. It is very useful stotra during dasara festival were Durga Devi is worshiped. People chant the stotra while pooja time and it helps the people to being peace. By chanting this stotra your life becomes positive and good future. This stotra was written by Adi Shankaracharya and it is also called as “Mahishasura Mardini” stotra. Stotra Details Name Aigiri Nandini Written By Adi Shankaracharya God Durga Devi Language Kannada Aigiri Nandini Lyrics in … Read more

Tags:

Girijaa priya shri shankaranige lyrics

Girijaa priya shri shankaranige lyrics in Kannada ಗಿರಿಜಾಪ್ರಿಯೆ ಶ್ರೀಶಂಕರನಾ ಶಿವಗೆ | ಕೈಲಾಸಧಿಪತಿ ಭಕ್ತರುದ್ದಾರಗೆ ನೀಲಕಂಠಗೆ ಗಿರೀಶನಿಗೆ || ಪ || ಭಸ್ಮಭೂಷಿತ ತ್ರಿಶೂಲ ಧರನಿಗೆ ಪಿನಾಕಧರಿಸಿದ ತ್ರಿನೇತ್ರನಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೇಮದ ಸುತ ಕಂದಿರ್ಪನ ಉರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ದಹಿಸಿದಾತನಿಗೆ || 1 || ಜಗದ ಉದ್ದಾರ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ನಿಗಮಾತೀರ ಓಂಕಾರನಿಗೆ ರಭಸದಿ ಬೀಳುವ ಸ್ವರ್ಗ ಗಂಗೆಯನ್ನು || 2 || Girijaa priya shri shankaranige lyrics in English Girijāpriye śrīśaṅkaranā śivage | kailāsadhipati bhaktaruddārage nīlakaṇṭhage girīśanige || pa || bhasmabhūṣita triśūla dharanige pinākadharisida trinētranige śrīhari prēmada suta kandirpana urigaṇṇininda dahisidātanige || 1 || jagada uddāra bhavarōga vaidyanige nigamātīra ōṅkāranige rabhasadi bīḷuva svarga gaṅgeyannu || 2 ||

Tags:

Pancha Peetadhishwara Aaruthi Lyrics

Pancha Peetadhishwara Aaruthi Lyrics in Kannada ಮಂಗಲಮಯ ಮಹಾಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲಿ | ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗಸಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ | ಪ | ಕ್ರೋಣಿಯೊಳುರುತರ ಲೀಲಾವಿರಸದಿ ಕ್ರೋಣಿಯ ಪಾವನ ಗೈದವಗೆ | ಅಣುತೃಣ ಕಾಷ್ಟದೊಳನುದಿನ ನೆಲೆಸಿದ ಗಣಕುಲ ನಾಯಕ ರೇಣುಕಗೆ ||1|| ಭೋರಿಮಹಿಮ ಭವದೂರ ನಿಗಮ ಸುವಿಚಾರ ಕಲುಶ ಸಂಹಾರಕಗೆ | ವೀರಶೈವ ಸಮಯಾಂಬುಧಿ ಶಶಿಧರ ಪಾದಕರುಣಿ ಗುರು ದಾರುಕಗೆ || 2 || ಲೋಕದೊಳುತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧರಿಸುವ ಕಾಕುಮತಂಗಳ ಜಯಸಿದವಗೆ | ನಾಕಭವಾರ್ಚಿತ ನಾಕಗಮನಯುತ ಶೋಕಹರೆ ಕೋರಾಮನಿಗೆ || 3 || ಚಂಡ ಮತಂಗಳ ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಂಡ ತತ್ವವಂ ಬೋಧಿಪಗೆ | ಖಂಡ ಪರಶುವಿನ ತುಂಡ ಜನಿತ ಚಿದಖಂದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನಿಗೆ || 4 || ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಯ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಕೆ ಗುರುವಾಗಿರ್ಪನಿಗೆ | ವಿಶ್ವನಾಥನಿಂದುದ್ಧರಿಸಿದ ಮಹಾವಿಶ್ರುತ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯನಿಗೆ || 5 || Pancha Peetadhishwara Aaruthi Lyrics in English Maṅgalamaya mahāliṅgōdbhavarige maṅgalavenniri sāṅgadali | … Read more

Tags:

Shambho shankara gowri manohara lyrics

Shambho shankara gowri manohara lyrics in Kannada ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಗಂಗಾಧರ | ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಓಂಕಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಾ || ಪ || ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಶಂಕರಾ | ಭಕಪಾಲ ಗಿರಿಜಾಪ್ರಿಯ | ಭಯಂಕರಾ ಶುಭಕರಾ ಶಂಕರಾ || 1 || ತತ್ಪರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಂಬ! ಸರ್ವರ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ | ನಂಬಿದವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸುವ ಕರುಣಾಕರ ||2|| ಎಡರು ತೊಡರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಭವಸಾಗರ ಎಂತು ದಾಟುವದೀ ಬಾಳ | ನೌಕೆ ಯಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನಾಸರ || 3 || ನಿರ್ವಿಕಾರ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ | ಅನಾದಿ ಅನಂತರೂಪ ವಿಷದ ಕುಡಿದು ಬಜವ ಪೊರೆವ ನೀಲಕಂಠಾ ಈಶ್ವರಾ || 4 || ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮೋಹ | ಹುಟ್ಟಿದಗಿಸು ಶಿವಕರನೆ | ಅನಂತರ ಶಾಂತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ | ಸ್ಥಾಪಿಸು ನೀನು ಸರ್ವೆಶ್ವರ || 5 || ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ | ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ | ನಿನ್ನ … Read more

Tags:

Shaarada strotra lyrics

Shaarada strotra lyrics in Kannada ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭ ವತು ಸದಾ || 1 || ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಬೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೇ | ನರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕರು || 2 || ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತಾನ್ವಿತಾ | ಯಾ ವೀಣಾವರ ದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ || 3 || ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭುತಿ ಭಿಃ ದೇವೈ ಸದಾ ವಂದಿತ | ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಸ್ಸೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ || 4 || ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾ ವಾಣೀವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರಿಣೀ ಮಧುವನ್ನೇ ವಶೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಗ್ಗ ಕುಂದೇಂದು ನಿರ್ಮಲಾ || 5 || ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೇ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ | ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ || 6 || ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ | ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭಂ ನಮೋನಮಃ || … Read more

Tags:

error: Content is protected !!