ಮಂಗಳಾರತಿ ಪದಗಳು

Girijaa priya shri shankaranige lyrics

Girijaa priya shri shankaranige lyrics in Kannada ಗಿರಿಜಾಪ್ರಿಯೆ ಶ್ರೀಶಂಕರನಾ ಶಿವಗೆ | ಕೈಲಾಸಧಿಪತಿ ಭಕ್ತರುದ್ದಾರಗೆ ನೀಲಕಂಠಗೆ ಗಿರೀಶನಿಗೆ || ಪ || ಭಸ್ಮಭೂಷಿತ ತ್ರಿಶೂಲ ಧರನಿಗೆ ಪಿನಾಕಧರಿಸಿದ ತ್ರಿನೇತ್ರನಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೇಮದ … Read more

Pancha Peetadhishwara Aaruthi Lyrics

Pancha Peetadhishwara Aaruthi Lyrics in Kannada ಮಂಗಲಮಯ ಮಹಾಲಿಂಗೋದ್ಭವರಿಗೆ ಮಂಗಲವೆನ್ನಿರಿ ಸಾಂಗದಲಿ | ಅಂಗಜ ಭಂಗ ಶಿವಾಂಗಸಂಗ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ | ಪ | ಕ್ರೋಣಿಯೊಳುರುತರ ಲೀಲಾವಿರಸದಿ ಕ್ರೋಣಿಯ ಪಾವನ ಗೈದವಗೆ | … Read more

Shambho shankara gowri manohara lyrics

Shambho shankara gowri manohara lyrics in Kannada ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಗಂಗಾಧರ | ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಓಂಕಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಾ || ಪ || ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಶಂಕರಾ | … Read more

Shaarada strotra lyrics

Shaarada strotra lyrics in Kannada ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭ ವತು ಸದಾ || 1 || ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಬೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೇ | ನರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ … Read more

error: Content is protected !!