ಡೊಳ್ಳಿನ ಹಾಡುಗಳು

Shivasharana Baaguve Haadu

Shivasharana Baaguve Haadu in Kannada ಮರತ ಬಿಟೆ ಜಲ್ಮದ ಬೇರಾ ಶಿವಶೆರಣ ರಡಿಗೆ ಬಾಗುವೆ ಶಿರವಾ ॥ ಮಂಡಲದಲಿ ಮಾರ್ಧಂಡ ಮೂಗಯಾಕ ಕೆಂಡಗಣ ಬಸುವೇಶ್ವರಾ | ಕೆಂಡಗಣ ಬಸುವೇಶ್ವರಾನಾ ಕಂಡಗನ್ನ ದಾನಿಯ ಕುವರಾ … Read more

error: Content is protected !!