ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು

Shivanu bhikshake bandha needabarade tangi lyrics

Shivanu bhikshake bandha needabarade tangi lyrics in Kannada ಶಿವನು ಭಿಕ್ಷಕೆ ಬಂದ ನೀಡುಬಾರೆ ತಂಗಿ ಇವನಂಥ ಚೆಲುವರಿಲ್ಲ ನೋಡುಬಾರೆ || ಒಂದೆ ಕೈಲಾಜನ ಕಪೋಲ ಕಾಣೆ | ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವ … Read more

error: Content is protected !!