ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ

Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada : ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ

Lalitha sahasranama in Kannada Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada :ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವು ಎಂಟು ವಾಗ್ ದೇವಿಗಳಿಂದ (ವಾಸಿನಿ, ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಅರುಣಾ, ವಿಮಲಾ, ಜಯನಿ, ಮೋದಿನಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಕೌಲಿನಿ) ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ … Read more

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Kannada (2022)

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Kannada (Introduction) Vishnu Sahasranamam Lyrics in Kannada :ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಮ್ ಸ್ತೋತ್ರವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾವಿರ (1000) ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ … Read more

error: Content is protected !!