Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada : ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ

Lalitha sahasranama in Kannada

Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada :ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವು ಎಂಟು ವಾಗ್ ದೇವಿಗಳಿಂದ (ವಾಸಿನಿ, ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಅರುಣಾ, ವಿಮಲಾ, ಜಯನಿ, ಮೋದಿನಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಕೌಲಿನಿ) ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಮ್ (ದೇವಿಯ 1000 ಹೆಸರುಗಳು) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ದೇವಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಲಿತಾ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಜಪಿಸಬೇಕು.ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಲು 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಶಾಸ್ರನಾಮವು ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೂಪವಾದ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಲು ಅಥವಾ ಜಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Details of Lalitha Sahasranama

StotraLalitha Sahasranama
LanguageKannada
Type of readingLyrics
God nameLalitha devi


Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada

ಓಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೌಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಐಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್, ಸೌಃ ಕವಚಾಯ ಹುಂ, ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್, ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ

ಧ್ಯಾನಂ
ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾ ತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಮ್ ।
ಅಣಿಮಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಮ್ ॥ 1 ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ
ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತ ಲಸಮದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ ।
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸಕಲಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲ ಸುರಸುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್-ಪ್ರದಾತ್ರೀಮ್ ॥ 2 ॥

ಸಕುಂಕುಮ ವಿಲೇಪನಾ ಮಳಿಕಚುಂಬಿ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದ ಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ ಸಶರಚಾಪ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ ।
ಅಶೇಷ ಜನಮೋಹಿನೀ ಮರುಣಮಾಲ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಂ ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇ ದಂಬಿಕಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ವಿಭಾವಯೇತ್

ಲಂ ಪೃಥಿವೀ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಗಂಧಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಹಂ ಆಕಾಶ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಯಂ ವಾಯು ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಧೂಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ರಂ ವಹ್ನಿ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ದೀಪಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ವಂ ಅಮೃತ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ಅಮೃತ ನೈವೇದ್ಯಂ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ
ಸಂ ಸರ್ವ ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯೈ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಪರಿಕಲ್ಪಯಾಮಿ

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಹರಿಃ ಓಂ

ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ, ಶ್ರೀಮತ್-ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ।
ಚಿದಗ್ನಿ ಕುಂಡಸಂಭೂತಾ, ದೇವಕಾರ್ಯಸಮುದ್ಯತಾ ॥ 1 ॥

ಉದ್ಯದ್ಭಾನು ಸಹಸ್ರಾಭಾ, ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ರಾಗಸ್ವರೂಪ ಪಾಶಾಢ್ಯಾ, ಕ್ರೋಧಾಕಾರಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 2 ॥

ಮನೋರೂಪೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಾ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಸಾಯಕಾ ।
ನಿಜಾರುಣ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ॥ 3 ॥

ಚಂಪಕಾಶೋಕ ಪುನ್ನಾಗ ಸೌಗಂಧಿಕ ಲಸತ್ಕಚಾ
ಕುರುವಿಂದ ಮಣಿಶ್ರೇಣೀ ಕನತ್ಕೋಟೀರ ಮಂಡಿತಾ ॥ 4 ॥

ಅಷ್ಟಮೀ ಚಂದ್ರ ವಿಭ್ರಾಜ ದಳಿಕಸ್ಥಲ ಶೋಭಿತಾ ।
ಮುಖಚಂದ್ರ ಕಳಂಕಾಭ ಮೃಗನಾಭಿ ವಿಶೇಷಕಾ ॥ 5 ॥

ವದನಸ್ಮರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೃಹತೋರಣ ಚಿಲ್ಲಿಕಾ ।
ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರೀವಾಹ ಚಲನ್ಮೀನಾಭ ಲೋಚನಾ ॥ 6 ॥

ನವಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಾದಂಡ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ತಾರಾಕಾಂತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ನಾಸಾಭರಣ ಭಾಸುರಾ ॥ 7 ॥

ಕದಂಬ ಮಂಜರೀಕ್ಲುಪ್ತ ಕರ್ಣಪೂರ ಮನೋಹರಾ ।
ತಾಟಂಕ ಯುಗಳೀಭೂತ ತಪನೋಡುಪ ಮಂಡಲಾ ॥ 8 ॥

ಪದ್ಮರಾಗ ಶಿಲಾದರ್ಶ ಪರಿಭಾವಿ ಕಪೋಲಭೂಃ ।
ನವವಿದ್ರುಮ ಬಿಂಬಶ್ರೀಃ ನ್ಯಕ್ಕಾರಿ ರದನಚ್ಛದಾ ॥ 9 ॥

ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಂಕುರಾಕಾರ ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿ ದ್ವಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಕರ್ಪೂರವೀಟಿ ಕಾಮೋದ ಸಮಾಕರ್ಷದ್ದಿಗಂತರಾ ॥ 10 ॥

ನಿಜಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಧುರ್ಯ ವಿನಿರ್ಭತ್ಸಿತ ಕಚ್ಛಪೀ ।
ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪ್ರಭಾಪೂರ ಮಜ್ಜತ್-ಕಾಮೇಶ ಮಾನಸಾ ॥ 11 ॥

ಅನಾಕಲಿತ ಸಾದೃಶ್ಯ ಚುಬುಕ ಶ್ರೀ ವಿರಾಜಿತಾ ।
ಕಾಮೇಶಬದ್ಧ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರಶೋಭಿತ ಕಂಥರಾ ॥ 12 ॥

ಕನಕಾಂಗದ ಕೇಯೂರ ಕಮನೀಯ ಭುಜಾನ್ವಿತಾ ।
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ಚಿಂತಾಕ ಲೋಲಮುಕ್ತಾ ಫಲಾನ್ವಿತಾ ॥ 13 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೇಮರತ್ನ ಮಣಿ ಪ್ರತಿಪಣಸ್ತನೀ।
ನಾಭ್ಯಾಲವಾಲ ರೋಮಾಳಿ ಲತಾಫಲ ಕುಚದ್ವಯೀ ॥ 14 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯರೋಮಲತಾ ಧಾರತಾ ಸಮುನ್ನೇಯ ಮಧ್ಯಮಾ ।
ಸ್ತನಭಾರ ದಳನ್-ಮಧ್ಯ ಪಟ್ಟಬಂಧ ವಳಿತ್ರಯಾ ॥ 15 ॥

ಅರುಣಾರುಣ ಕೌಸುಂಭ ವಸ್ತ್ರ ಭಾಸ್ವತ್-ಕಟೀತಟೀ ।
ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿ ಕಾರಮ್ಯ ರಶನಾದಾಮ ಭೂಷಿತಾ ॥ 16 ॥

ಕಾಮೇಶ ಜ್ಞಾತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾರ್ದವೋರು ದ್ವಯಾನ್ವಿತಾ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟಾಕಾರ ಜಾನುದ್ವಯ ವಿರಾಜಿತಾ ॥ 17 ॥

ಇಂದ್ರಗೋಪ ಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಮರ ತೂಣಾಭ ಜಂಘಿಕಾ ।
ಗೂಢಗುಲ್ಭಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠ ಜಯಿಷ್ಣು ಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ ॥ 18 ॥

ನಖದೀಧಿತಿ ಸಂಛನ್ನ ನಮಜ್ಜನ ತಮೋಗುಣಾ ।
ಪದದ್ವಯ ಪ್ರಭಾಜಾಲ ಪರಾಕೃತ ಸರೋರುಹಾ ॥ 19 ॥

ಶಿಂಜಾನ ಮಣಿಮಂಜೀರ ಮಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಪದಾಂಬುಜಾ ।
ಮರಾಳೀ ಮಂದಗಮನಾ, ಮಹಾಲಾವಣ್ಯ ಶೇವಧಿಃ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಾರುಣಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾ ।
ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಾ, ಶಿವಾ, ಸ್ವಾಧೀನ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 21 ॥

ಸುಮೇರು ಮಧ್ಯಶೃಂಗಸ್ಥಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಗರ ನಾಯಿಕಾ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 22 ॥

ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀ ಸಂಸ್ಥಾ, ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನೀ ।
ಸುಧಾಸಾಗರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥

ದೇವರ್ಷಿ ಗಣಸಂಘಾತ ಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮ ವೈಭವಾ ।
ಭಂಡಾಸುರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಸೇನಾ ಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 24 ॥

ಸಂಪತ್ಕರೀ ಸಮಾರೂಢ ಸಿಂಧುರ ವ್ರಜಸೇವಿತಾ ।
ಅಶ್ವಾರೂಢಾಧಿಷ್ಠಿತಾಶ್ವ ಕೋಟಿಕೋಟಿ ಭಿರಾವೃತಾ ॥ 25 ॥

ಚಕ್ರರಾಜ ರಥಾರೂಢ ಸರ್ವಾಯುಧ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ ।
ಗೇಯಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ 26 ॥

ಕಿರಿಚಕ್ರ ರಥಾರೂಢ ದಂಡನಾಥಾ ಪುರಸ್ಕೃತಾ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಕಾಕ್ಷಿಪ್ತ ವಹ್ನಿಪ್ರಾಕಾರ ಮಧ್ಯಗಾ ॥ 27 ॥

ಭಂಡಸೈನ್ಯ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ವಿಕ್ರಮಹರ್ಷಿತಾ ।
ನಿತ್ಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾಟೋಪ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಸಮುತ್ಸುಕಾ ॥ 28 ॥

ಭಂಡಪುತ್ರ ವಧೋದ್ಯುಕ್ತ ಬಾಲಾವಿಕ್ರಮ ನಂದಿತಾ ।
ಮಂತ್ರಿಣ್ಯಂಬಾ ವಿರಚಿತ ವಿಷಂಗ ವಧತೋಷಿತಾ ॥ 29 ॥

ವಿಶುಕ್ರ ಪ್ರಾಣಹರಣ ವಾರಾಹೀ ವೀರ್ಯನಂದಿತಾ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರ ಮುಖಾಲೋಕ ಕಲ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ವರಾ ॥ 30 ॥

ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತಾ ।
ಭಂಡಾಸುರೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರ ವರ್ಷಿಣೀ ॥ 31 ॥

ಕರಾಂಗುಳಿ ನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಿಃ ।
ಮಹಾಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಾಸುರ ಸೈನಿಕಾ ॥ 32 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ದಗ್ಧ ಸಭಂಡಾಸುರ ಶೂನ್ಯಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ ॥ 33 ॥

ಹರನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ಸಂದಗ್ಧ ಕಾಮ ಸಂಜೀವನೌಷಧಿಃ ।
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಗ್ಭವ ಕೂಟೈಕ ಸ್ವರೂಪ ಮುಖಪಂಕಜಾ ॥ 34 ॥

ಕಂಠಾಧಃ ಕಟಿಪರ್ಯಂತ ಮಧ್ಯಕೂಟ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಶಕ್ತಿಕೂಟೈಕ ತಾಪನ್ನ ಕಟ್ಯಥೋಭಾಗ ಧಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಮೂಲಮಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಮೂಲಕೂಟ ತ್ರಯ ಕಳೇಬರಾ ।
ಕುಳಾಮೃತೈಕ ರಸಿಕಾ, ಕುಳಸಂಕೇತ ಪಾಲಿನೀ ॥ 36 ॥

ಕುಳಾಂಗನಾ, ಕುಳಾಂತಃಸ್ಥಾ, ಕೌಳಿನೀ, ಕುಳಯೋಗಿನೀ ।
ಅಕುಳಾ, ಸಮಯಾಂತಃಸ್ಥಾ, ಸಮಯಾಚಾರ ತತ್ಪರಾ ॥ 37 ॥

ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।
ಮಣಿಪೂರಾಂತ ರುದಿತಾ, ವಿಷ್ಣುಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ॥ 38 ॥

ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಂತರಾಳಸ್ಥಾ, ರುದ್ರಗ್ರಂಥಿ ವಿಭೇದಿನೀ ।
ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾ ರೂಢಾ, ಸುಧಾಸಾರಾಭಿ ವರ್ಷಿಣೀ ॥ 39 ॥

ತಟಿಲ್ಲತಾ ಸಮರುಚಿಃ, ಷಟ್-ಚಕ್ರೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ, ಕುಂಡಲಿನೀ, ಬಿಸತಂತು ತನೀಯಸೀ ॥ 40 ॥

ಭವಾನೀ, ಭಾವನಾಗಮ್ಯಾ, ಭವಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಿಕಾ ।
ಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಭದ್ರಮೂರ್ತಿ, ರ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ದಾಯಿನೀ ॥ 41 ॥

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ, ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ, ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ, ಭಯಾಪಹಾ ।
ಶಾಂಭವೀ, ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ, ಶರ್ವಾಣೀ, ಶರ್ಮದಾಯಿನೀ ॥ 42 ॥

ಶಾಂಕರೀ, ಶ್ರೀಕರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಶಾತೋದರೀ, ಶಾಂತಿಮತೀ, ನಿರಾಧಾರಾ, ನಿರಂಜನಾ ॥ 43 ॥

ನಿರ್ಲೇಪಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ನಿತ್ಯಾ, ನಿರಾಕಾರಾ, ನಿರಾಕುಲಾ ।
ನಿರ್ಗುಣಾ, ನಿಷ್ಕಳಾ, ಶಾಂತಾ, ನಿಷ್ಕಾಮಾ, ನಿರುಪಪ್ಲವಾ ॥ 44 ॥

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾ, ನಿರ್ವಿಕಾರಾ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾ, ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ, ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾ, ನಿರವದ್ಯಾ, ನಿರಂತರಾ ॥ 45 ॥

ನಿಷ್ಕಾರಣಾ, ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ, ನಿರುಪಾಧಿ, ರ್ನಿರೀಶ್ವರಾ ।
ನೀರಾಗಾ, ರಾಗಮಥನೀ, ನಿರ್ಮದಾ, ಮದನಾಶಿನೀ ॥ 46 ॥

ನಿಶ್ಚಿಂತಾ, ನಿರಹಂಕಾರಾ, ನಿರ್ಮೋಹಾ, ಮೋಹನಾಶಿನೀ ।
ನಿರ್ಮಮಾ, ಮಮತಾಹಂತ್ರೀ, ನಿಷ್ಪಾಪಾ, ಪಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 47 ॥

ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾ, ಕ್ರೋಧಶಮನೀ, ನಿರ್ಲೋಭಾ, ಲೋಭನಾಶಿನೀ ।
ನಿಃಸಂಶಯಾ, ಸಂಶಯಘ್ನೀ, ನಿರ್ಭವಾ, ಭವನಾಶಿನೀ ॥ 48 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ, ನಿರಾಬಾಧಾ, ನಿರ್ಭೇದಾ, ಭೇದನಾಶಿನೀ ।
ನಿರ್ನಾಶಾ, ಮೃತ್ಯುಮಥನೀ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹಾ ॥ 49 ॥

ನಿಸ್ತುಲಾ, ನೀಲಚಿಕುರಾ, ನಿರಪಾಯಾ, ನಿರತ್ಯಯಾ ।
ದುರ್ಲಭಾ, ದುರ್ಗಮಾ, ದುರ್ಗಾ, ದುಃಖಹಂತ್ರೀ, ಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 50 ॥

ದುಷ್ಟದೂರಾ, ದುರಾಚಾರ ಶಮನೀ, ದೋಷವರ್ಜಿತಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ, ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ, ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 51 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ, ಸರ್ವಮಂಗಳಾ, ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ, ಸರ್ವಮಯೀ, ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 52 ॥

ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾ, ಮನೋನ್ಮನೀ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾದೇವೀ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯಾ ॥ 53 ॥

ಮಹಾರೂಪಾ, ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾ, ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶಿನೀ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ, ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ ರ್ಮಹಾರತಿಃ ॥ 54 ॥

ಮಹಾಭೋಗಾ, ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಮಹಾವೀರ್ಯಾ, ಮಹಾಬಲಾ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿ, ರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ, ರ್ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 55 ॥

ಮಹಾತಂತ್ರಾ, ಮಹಾಮಂತ್ರಾ, ಮಹಾಯಂತ್ರಾ, ಮಹಾಸನಾ ।
ಮಹಾಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಹಾಭೈರವ ಪೂಜಿತಾ ॥ 56 ॥

ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ಮಹಿಷೀ, ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ॥ 57 ॥

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯಾ, ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಮಯೀ ।
ಮಹಾ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 58 ॥

ಮನುವಿದ್ಯಾ, ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಚಾರುರೂಪಾ, ಚಾರುಹಾಸಾ, ಚಾರುಚಂದ್ರ ಕಳಾಧರಾ ॥ 59 ॥

ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥಾ, ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಕೇತನಾ ।
ಪಾರ್ವತೀ, ಪದ್ಮನಯನಾ, ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 60 ॥

ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಚಿನ್ಮಯೀ, ಪರಮಾನಂದಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ ॥ 61 ॥

ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯರೂಪಾ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಾ, ಜಾಗರಿಣೀ, ಸ್ವಪಂತೀ, ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 62 ॥

ಸುಪ್ತಾ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕಾ, ತುರ್ಯಾ, ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ, ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ, ಗೋಪ್ತ್ರೀ, ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ ॥ 63 ॥

ಸಂಹಾರಿಣೀ, ರುದ್ರರೂಪಾ, ತಿರೋಧಾನಕರೀಶ್ವರೀ ।
ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದಾ, ಪಂಚಕೃತ್ಯ ಪರಾಯಣಾ ॥ 64 ॥

ಭಾನುಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ, ಭೈರವೀ, ಭಗಮಾಲಿನೀ ।
ಪದ್ಮಾಸನಾ, ಭಗವತೀ, ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರೀ ॥ 65 ॥

ಉನ್ಮೇಷ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾವಳಿಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 66 ॥

ಆಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟಜನನೀ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವಿಧಾಯಿನೀ ।
ನಿಜಾಜ್ಞಾರೂಪನಿಗಮಾ, ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದಾ ॥ 67 ॥

ಶ್ರುತಿ ಸೀಮಂತ ಸಿಂಧೂರೀಕೃತ ಪಾದಾಬ್ಜಧೂಳಿಕಾ ।
ಸಕಲಾಗಮ ಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟ ಮೌಕ್ತಿಕಾ ॥ 68 ॥

ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ, ಪೂರ್ಣಾ, ಭೋಗಿನೀ, ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಅಂಬಿಕಾ,ಽನಾದಿ ನಿಧನಾ, ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಾ ॥ 69 ॥

ನಾರಾಯಣೀ, ನಾದರೂಪಾ, ನಾಮರೂಪ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ, ಹ್ರೀಮತೀ, ಹೃದ್ಯಾ, ಹೇಯೋಪಾದೇಯ ವರ್ಜಿತಾ ॥ 70 ॥

ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಾ, ರಾಜ್ಞೀ, ರಮ್ಯಾ, ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ।
ರಂಜನೀ, ರಮಣೀ, ರಸ್ಯಾ, ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ ॥ 71 ॥

ರಮಾ, ರಾಕೇಂದುವದನಾ, ರತಿರೂಪಾ, ರತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ರಕ್ಷಾಕರೀ, ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ, ರಾಮಾ, ರಮಣಲಂಪಟಾ ॥ 72 ॥

ಕಾಮ್ಯಾ, ಕಾಮಕಳಾರೂಪಾ, ಕದಂಬ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಳ್ಯಾಣೀ, ಜಗತೀಕಂದಾ, ಕರುಣಾರಸ ಸಾಗರಾ ॥ 73 ॥

ಕಳಾವತೀ, ಕಳಾಲಾಪಾ, ಕಾಂತಾ, ಕಾದಂಬರೀಪ್ರಿಯಾ ।
ವರದಾ, ವಾಮನಯನಾ, ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾ ॥ 74 ॥

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ, ವೇದವೇದ್ಯಾ, ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ನಿವಾಸಿನೀ ।
ವಿಧಾತ್ರೀ, ವೇದಜನನೀ, ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ, ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 75 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪಾ, ಕ್ಷೇತ್ರೇಶೀ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪಾಲಿನೀ ।
ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 76 ॥

ವಿಜಯಾ, ವಿಮಲಾ, ವಂದ್ಯಾ, ವಂದಾರು ಜನವತ್ಸಲಾ ।
ವಾಗ್ವಾದಿನೀ, ವಾಮಕೇಶೀ, ವಹ್ನಿಮಂಡಲ ವಾಸಿನೀ ॥ 77 ॥

ಭಕ್ತಿಮತ್-ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ, ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಚನೀ ।
ಸಂಹೃತಾಶೇಷ ಪಾಷಂಡಾ, ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 78 ॥

ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿ ಸಂತಪ್ತ ಸಮಾಹ್ಲಾದನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ।
ತರುಣೀ, ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾ, ತನುಮಧ್ಯಾ, ತಮೋಽಪಹಾ ॥ 79 ॥

ಚಿತಿ, ಸ್ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ, ಚಿದೇಕ ರಸರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಲವೀಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾನಂದ ಸಂತತಿಃ ॥ 80 ॥

ಪರಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತೀ ರೂಪಾ, ಪಶ್ಯಂತೀ, ಪರದೇವತಾ ।
ಮಧ್ಯಮಾ, ವೈಖರೀರೂಪಾ, ಭಕ್ತಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ ॥ 81 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಣನಾಡೀ, ಕೃತಜ್ಞಾ, ಕಾಮಪೂಜಿತಾ ।
ಶೃಂಗಾರ ರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ, ಜಯಾ, ಜಾಲಂಧರಸ್ಥಿತಾ ॥ 82 ॥

ಓಡ್ಯಾಣ ಪೀಠನಿಲಯಾ, ಬಿಂದುಮಂಡಲ ವಾಸಿನೀ ।
ರಹೋಯಾಗ ಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾ, ರಹಸ್ತರ್ಪಣ ತರ್ಪಿತಾ ॥ 83 ॥

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ, ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ, ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಷಡಂಗದೇವತಾ ಯುಕ್ತಾ, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರಿತಾ ॥ 84 ॥

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ, ನಿರುಪಮಾ, ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ನಿತ್ಯಾ, ಷೋಡಶಿಕಾರೂಪಾ, ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧ ಶರೀರಿಣೀ ॥ 85 ॥

ಪ್ರಭಾವತೀ, ಪ್ರಭಾರೂಪಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ, ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿ ರವ್ಯಕ್ತಾ, ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 86 ॥

ವ್ಯಾಪಿನೀ, ವಿವಿಧಾಕಾರಾ, ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾಕಾಮೇಶ ನಯನಾ ಕುಮುದಾಹ್ಲಾದ ಕೌಮುದೀ ॥ 87 ॥

ಭಕ್ತಹಾರ್ದ ತಮೋಭೇದ ಭಾನುಮದ್-ಭಾನುಸಂತತಿಃ ।
ಶಿವದೂತೀ, ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ಶಿವಂಕರೀ ॥ 88 ॥

ಶಿವಪ್ರಿಯಾ, ಶಿವಪರಾ, ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ, ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾ, ಮನೋವಾಚಾಮ ಗೋಚರಾ ॥ 89 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ, ಶ್ಚೇತನಾರೂಪಾ, ಜಡಶಕ್ತಿ, ರ್ಜಡಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಗಾಯತ್ರೀ, ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಸ್ಸಂಧ್ಯಾ, ದ್ವಿಜಬೃಂದ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 90 ॥

ತತ್ತ್ವಾಸನಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ಪಂಚಕೋಶಾಂತರಸ್ಥಿತಾ ।
ನಿಸ್ಸೀಮಮಹಿಮಾ, ನಿತ್ಯಯೌವನಾ, ಮದಶಾಲಿನೀ ॥ 91 ॥

ಮದಘೂರ್ಣಿತ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ, ಮದಪಾಟಲ ಗಂಡಭೂಃ ।
ಚಂದನ ದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗೀ, ಚಾಂಪೇಯ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 92 ॥

ಕುಶಲಾ, ಕೋಮಲಾಕಾರಾ, ಕುರುಕುಳ್ಳಾ, ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಕುಳಕುಂಡಾಲಯಾ, ಕೌಳ ಮಾರ್ಗತತ್ಪರ ಸೇವಿತಾ ॥ 93 ॥

ಕುಮಾರ ಗಣನಾಥಾಂಬಾ, ತುಷ್ಟಿಃ, ಪುಷ್ಟಿ, ರ್ಮತಿ, ರ್ಧೃತಿಃ ।
ಶಾಂತಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿಮತೀ, ಕಾಂತಿ, ರ್ನಂದಿನೀ, ವಿಘ್ನನಾಶಿನೀ ॥ 94 ॥

ತೇಜೋವತೀ, ತ್ರಿನಯನಾ, ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಲಿನೀ, ಹಂಸಿನೀ, ಮಾತಾ, ಮಲಯಾಚಲ ವಾಸಿನೀ ॥ 95 ॥

ಸುಮುಖೀ, ನಳಿನೀ, ಸುಭ್ರೂಃ, ಶೋಭನಾ, ಸುರನಾಯಿಕಾ ।
ಕಾಲಕಂಠೀ, ಕಾಂತಿಮತೀ, ಕ್ಷೋಭಿಣೀ, ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ 96 ॥

ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ, ವಾಮದೇವೀ, ವಯೋಽವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ, ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಮಾತಾ, ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 97 ॥

ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರನಿಲಯಾ,ಽಽರಕ್ತವರ್ಣಾ, ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ, ವದನೈಕ ಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 98 ॥

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾ, ತ್ವಕ್​ಸ್ಥಾ, ಪಶುಲೋಕ ಭಯಂಕರೀ ।
ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾ, ಡಾಕಿನೀಶ್ವರೀ ॥ 99 ॥

ಅನಾಹತಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ, ಶ್ಯಾಮಾಭಾ, ವದನದ್ವಯಾ ।
ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾ,ಽಕ್ಷಮಾಲಾಧಿಧರಾ, ರುಧಿರ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 100 ॥

ಕಾಳರಾತ್ರ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯೋಘವೃತಾ, ಸ್ನಿಗ್ಧೌದನಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರ ವರದಾ, ರಾಕಿಣ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 101 ॥

ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜ ನಿಲಯಾ, ವದನತ್ರಯ ಸಂಯುತಾ ।
ವಜ್ರಾಧಿಕಾಯುಧೋಪೇತಾ, ಡಾಮರ್ಯಾದಿಭಿ ರಾವೃತಾ ॥ 102 ॥

ರಕ್ತವರ್ಣಾ, ಮಾಂಸನಿಷ್ಠಾ, ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತಮಾನಸಾ ।
ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಸುಖದಾ, ಲಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 103 ॥

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಂಬು ಜಗತಾ, ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಮನೋಹರಾ ।
ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧ ಸಂಪನ್ನಾ, ಪೀತವರ್ಣಾ,ಽತಿಗರ್ವಿತಾ ॥ 104 ॥

ಮೇದೋನಿಷ್ಠಾ, ಮಧುಪ್ರೀತಾ, ಬಂದಿನ್ಯಾದಿ ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಾ, ಕಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 105 ॥

ಮೂಲಾ ಧಾರಾಂಬುಜಾರೂಢಾ, ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ,ಽಸ್ಥಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಂಕುಶಾದಿ ಪ್ರಹರಣಾ, ವರದಾದಿ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 106 ॥

ಮುದ್ಗೌದನಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತಾ, ಸಾಕಿನ್ಯಂಬಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ, ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾ, ಷಡಾನನಾ ॥ 107 ॥

ಮಜ್ಜಾಸಂಸ್ಥಾ, ಹಂಸವತೀ ಮುಖ್ಯಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಹರಿದ್ರಾನ್ನೈಕ ರಸಿಕಾ, ಹಾಕಿನೀ ರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 108 ॥

ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ, ಸರ್ವವರ್ಣೋಪ ಶೋಭಿತಾ ।
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾ, ಶುಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾ, ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 109 ॥

ಸರ್ವೌದನ ಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾ, ಯಾಕಿನ್ಯಂಬಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವಾಹಾ, ಸ್ವಧಾ,ಽಮತಿ, ರ್ಮೇಧಾ, ಶ್ರುತಿಃ, ಸ್ಮೃತಿ, ರನುತ್ತಮಾ ॥ 110 ॥

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ, ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾ, ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಾ ।
ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾ, ಬಂಧಮೋಚನೀ, ಬಂಧುರಾಲಕಾ ॥ 111 ॥

ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೀ, ವಿದ್ಯಾ, ವಿಯದಾದಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಃ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನೀ, ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ನಿವಾರಿಣೀ ॥ 112 ॥

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾ,ಽಚಿಂತ್ಯರೂಪಾ, ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶಿನೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ, ಕಾಲಹಂತ್ರೀ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿಷೇವಿತಾ ॥ 113 ॥

ತಾಂಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖೀ, ದಾಡಿಮೀ ಕುಸುಮಪ್ರಭಾ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ, ಮೋಹಿನೀ, ಮುಖ್ಯಾ, ಮೃಡಾನೀ, ಮಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 114 ॥

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಭಕ್ತನಿಧಿ, ರ್ನಿಯಂತ್ರೀ, ನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ ।
ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿ ವಾಸನಾಲಭ್ಯಾ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 115 ॥

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ, ಪರಾನಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನರೂಪಿಣೀ ।
ಮಾಧ್ವೀಪಾನಾಲಸಾ, ಮತ್ತಾ, ಮಾತೃಕಾ ವರ್ಣ ರೂಪಿಣೀ ॥ 116 ॥

ಮಹಾಕೈಲಾಸ ನಿಲಯಾ, ಮೃಣಾಲ ಮೃದುದೋರ್ಲತಾ ।
ಮಹನೀಯಾ, ದಯಾಮೂರ್ತೀ, ರ್ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ ॥ 117 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಕಾಮಸೇವಿತಾ ।
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ವಿದ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೂಟಾ, ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ ॥ 118 ॥

ಕಟಾಕ್ಷಕಿಂಕರೀ ಭೂತ ಕಮಲಾ ಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ।
ಶಿರಃಸ್ಥಿತಾ, ಚಂದ್ರನಿಭಾ, ಫಾಲಸ್ಥೇಂದ್ರ ಧನುಃಪ್ರಭಾ ॥ 119 ॥

ಹೃದಯಸ್ಥಾ, ರವಿಪ್ರಖ್ಯಾ, ತ್ರಿಕೋಣಾಂತರ ದೀಪಿಕಾ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ, ದೈತ್ಯಹಂತ್ರೀ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶಿನೀ ॥ 120 ॥

ದರಾಂದೋಳಿತ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷೀ, ದರಹಾಸೋಜ್ಜ್ವಲನ್ಮುಖೀ ।
ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ರ್ಗುಣನಿಧಿ, ರ್ಗೋಮಾತಾ, ಗುಹಜನ್ಮಭೂಃ ॥ 121 ॥

ದೇವೇಶೀ, ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ, ದಹರಾಕಾಶ ರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರತಿಪನ್ಮುಖ್ಯ ರಾಕಾಂತ ತಿಥಿಮಂಡಲ ಪೂಜಿತಾ ॥ 122 ॥

ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ, ಕಳಾನಾಥಾ, ಕಾವ್ಯಾಲಾಪ ವಿನೋದಿನೀ ।
ಸಚಾಮರ ರಮಾವಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣ ಸೇವಿತಾ ॥ 123 ॥

ಆದಿಶಕ್ತಿ, ರಮೇಯಾ,ಽಽತ್ಮಾ, ಪರಮಾ, ಪಾವನಾಕೃತಿಃ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜನನೀ, ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ॥ 124 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ, ಕೇವಲಾ, ಗುಹ್ಯಾ, ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾ, ತ್ರಿಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೀ ॥ 125 ॥

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ, ದಿವ್ಯಗಂಧಾಢ್ಯಾ, ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕಾಂಚಿತಾ ।
ಉಮಾ, ಶೈಲೇಂದ್ರತನಯಾ, ಗೌರೀ, ಗಂಧರ್ವ ಸೇವಿತಾ ॥ 126 ॥

ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾ, ಸ್ವರ್ಣಗರ್ಭಾ,ಽವರದಾ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ ।
ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾ,ಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನದಾ, ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾ ॥ 127 ॥

ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಂವೇದ್ಯಾ, ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾ, ಲೀಲಾಕ್ಲುಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ॥ 128 ॥

ಅದೃಶ್ಯಾ, ದೃಶ್ಯರಹಿತಾ, ವಿಜ್ಞಾತ್ರೀ, ವೇದ್ಯವರ್ಜಿತಾ ।
ಯೋಗಿನೀ, ಯೋಗದಾ, ಯೋಗ್ಯಾ, ಯೋಗಾನಂದಾ, ಯುಗಂಧರಾ ॥ 129 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾ, ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಸದಸದ್-ರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 130 ॥

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ, ರಜಾಜೈತ್ರೀ, ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಏಕಾಕಿನೀ, ಭೂಮರೂಪಾ, ನಿರ್ದ್ವೈತಾ, ದ್ವೈತವರ್ಜಿತಾ ॥ 131 ॥

ಅನ್ನದಾ, ವಸುದಾ, ವೃದ್ಧಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಬೃಹತೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾ, ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 132 ॥

ಭಾಷಾರೂಪಾ, ಬೃಹತ್ಸೇನಾ, ಭಾವಾಭಾವ ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾ, ಶುಭಕರೀ, ಶೋಭನಾ ಸುಲಭಾಗತಿಃ ॥ 133 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ, ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ರಾಜ್ಯವಲ್ಲಭಾ ।
ರಾಜತ್-ಕೃಪಾ, ರಾಜಪೀಠ ನಿವೇಶಿತ ನಿಜಾಶ್ರಿತಾಃ ॥ 134 ॥

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಃ, ಕೋಶನಾಥಾ, ಚತುರಂಗ ಬಲೇಶ್ವರೀ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನೀ, ಸತ್ಯಸಂಧಾ, ಸಾಗರಮೇಖಲಾ ॥ 135 ॥

ದೀಕ್ಷಿತಾ, ದೈತ್ಯಶಮನೀ, ಸರ್ವಲೋಕ ವಶಂಕರೀ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ, ಸಾವಿತ್ರೀ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಿಣೀ ॥ 136 ॥

ದೇಶಕಾಲಾಽಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾ, ಸರ್ವಗಾ, ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ, ಗುಹಾಂಬಾ, ಗುಹ್ಯರೂಪಿಣೀ ॥ 137 ॥

ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಸದಾಶಿವ ಪತಿವ್ರತಾ ।
ಸಂಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರೀ, ಸಾಧ್ವೀ, ಗುರುಮಂಡಲ ರೂಪಿಣೀ ॥ 138 ॥

ಕುಲೋತ್ತೀರ್ಣಾ, ಭಗಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಾಯಾ, ಮಧುಮತೀ, ಮಹೀ ।
ಗಣಾಂಬಾ, ಗುಹ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ, ಕೋಮಲಾಂಗೀ, ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 139 ॥

ಸ್ವತಂತ್ರಾ, ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೀ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪಿಣೀ ।
ಸನಕಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಶಿವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 140 ॥

ಚಿತ್ಕಳಾ,ಽನಂದಕಲಿಕಾ, ಪ್ರೇಮರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ನಾಮಪಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತಾ, ನಂದಿವಿದ್ಯಾ, ನಟೇಶ್ವರೀ ॥ 141 ॥

ಮಿಥ್ಯಾ ಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾ ಮುಕ್ತಿದಾ, ಮುಕ್ತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ, ಲಯಕರೀ, ಲಜ್ಜಾ, ರಂಭಾದಿ ವಂದಿತಾ ॥ 142 ॥

ಭವದಾವ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿಃ, ಪಾಪಾರಣ್ಯ ದವಾನಲಾ ।
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲ ವಾತೂಲಾ, ಜರಾಧ್ವಾಂತ ರವಿಪ್ರಭಾ ॥ 143 ॥

ಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಿಕಾ, ಭಕ್ತಚಿತ್ತಕೇಕಿ ಘನಾಘನಾ ।
ರೋಗಪರ್ವತ ದಂಭೋಳಿ, ರ್ಮೃತ್ಯುದಾರು ಕುಠಾರಿಕಾ ॥ 144 ॥

ಮಹೇಶ್ವರೀ, ಮಹಾಕಾಳೀ, ಮಹಾಗ್ರಾಸಾ, ಮಹಾಽಶನಾ ।
ಅಪರ್ಣಾ, ಚಂಡಿಕಾ, ಚಂಡಮುಂಡಾಽಸುರ ನಿಷೂದಿನೀ ॥ 145 ॥

ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ, ವಿಶ್ವಧಾರಿಣೀ ।
ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೀ, ಸುಭಗಾ, ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 146 ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾ, ಶುದ್ಧಾ, ಜಪಾಪುಷ್ಪ ನಿಭಾಕೃತಿಃ ।
ಓಜೋವತೀ, ದ್ಯುತಿಧರಾ, ಯಜ್ಞರೂಪಾ, ಪ್ರಿಯವ್ರತಾ ॥ 147 ॥

ದುರಾರಾಧ್ಯಾ, ದುರಾದರ್ಷಾ, ಪಾಟಲೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹತೀ, ಮೇರುನಿಲಯಾ, ಮಂದಾರ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 148 ॥

ವೀರಾರಾಧ್ಯಾ, ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ, ವಿರಜಾ, ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪಾ, ಪರಾಕಾಶಾ, ಪ್ರಾಣದಾ, ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ॥ 149 ॥

ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ, ಮಂತ್ರಿಣೀ ನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂಃ ।
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ, ಜಯತ್ಸೇನಾ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾ, ಪರಾಪರಾ ॥ 150 ॥

ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾಽನಂದರೂಪಾ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಾಯಣಾ ।
ಕಪರ್ದಿನೀ, ಕಲಾಮಾಲಾ, ಕಾಮಧುಕ್,ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಕಳಾನಿಧಿಃ, ಕಾವ್ಯಕಳಾ, ರಸಜ್ಞಾ, ರಸಶೇವಧಿಃ ।
ಪುಷ್ಟಾ, ಪುರಾತನಾ, ಪೂಜ್ಯಾ, ಪುಷ್ಕರಾ, ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾ ॥ 152 ॥

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ, ಪರಂಧಾಮ, ಪರಮಾಣುಃ, ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಪಾಶಹಸ್ತಾ, ಪಾಶಹಂತ್ರೀ, ಪರಮಂತ್ರ ವಿಭೇದಿನೀ ॥ 153 ॥

ಮೂರ್ತಾ,ಽಮೂರ್ತಾ,ಽನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ, ಮುನಿ ಮಾನಸ ಹಂಸಿಕಾ ।
ಸತ್ಯವ್ರತಾ, ಸತ್ಯರೂಪಾ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೀ, ಸತೀ ॥ 154 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ, ಬ್ರಹ್ಮಜನನೀ, ಬಹುರೂಪಾ, ಬುಧಾರ್ಚಿತಾ ।
ಪ್ರಸವಿತ್ರೀ, ಪ್ರಚಂಡಾಽಜ್ಞಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ ॥ 155 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ, ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ, ಪಂಚಾಶತ್-ಪೀಠರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಶೃಂಖಲಾ, ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾ, ವೀರಮಾತಾ, ವಿಯತ್ಪ್ರಸೂಃ ॥ 156 ॥

ಮುಕುಂದಾ, ಮುಕ್ತಿ ನಿಲಯಾ, ಮೂಲವಿಗ್ರಹ ರೂಪಿಣೀ ।
ಭಾವಜ್ಞಾ, ಭವರೋಗಘ್ನೀ ಭವಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿನೀ ॥ 157 ॥

ಛಂದಸ್ಸಾರಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾ, ಮಂತ್ರಸಾರಾ, ತಲೋದರೀ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಿ, ರುದ್ದಾಮವೈಭವಾ, ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ ॥ 158 ॥

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯು ಜರಾತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷ ದುದ್ಘುಷ್ಟಾ, ಶಾಂತ್ಯತೀತ ಕಳಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 159 ॥

ಗಂಭೀರಾ, ಗಗನಾಂತಃಸ್ಥಾ, ಗರ್ವಿತಾ, ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।
ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾ, ಕಾಷ್ಠಾ, ಕಾಂತಾ, ಕಾಂತಾರ್ಧ ವಿಗ್ರಹಾ ॥ 160 ॥

ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಕಾಮಕೇಳಿ ತರಂಗಿತಾ ।
ಕನತ್-ಕನಕತಾಟಂಕಾ, ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹ ಧಾರಿಣೀ ॥ 161 ॥

ಅಜಾಕ್ಷಯ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ, ಮುಗ್ಧಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸುದುರ್ಲಭಾ ॥ 162 ॥

ತ್ರಯೀ, ತ್ರಿವರ್ಗ ನಿಲಯಾ, ತ್ರಿಸ್ಥಾ, ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ।
ನಿರಾಮಯಾ, ನಿರಾಲಂಬಾ, ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾ, ಸುಧಾಸೃತಿಃ ॥ 163 ॥

ಸಂಸಾರಪಂಕ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತಾ ।
ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ, ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 164 ॥

ಧರ್ಮಾಧಾರಾ, ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ, ಧನಧಾನ್ಯ ವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾ, ವಿಪ್ರರೂಪಾ, ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣ ಕಾರಿಣೀ ॥ 165 ॥

ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾ, ವಿದ್ರುಮಾಭಾ, ವೈಷ್ಣವೀ, ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀ ।
ಅಯೋನಿ, ರ್ಯೋನಿನಿಲಯಾ, ಕೂಟಸ್ಥಾ, ಕುಲರೂಪಿಣೀ ॥ 166 ॥

ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾ, ವೀರಾ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ, ನಾದರೂಪಿಣೀ ।
ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲನಾ, ಕಲ್ಯಾ ವಿದಗ್ಧಾ, ಬೈಂದವಾಸನಾ ॥ 167 ॥

ತತ್ತ್ವಾಧಿಕಾ, ತತ್ತ್ವಮಯೀ, ತತ್ತ್ವಮರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ, ಸೌಮ್ಯಾ, ಸದಾಶಿವ ಕುಟುಂಬಿನೀ ॥ 168 ॥

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ, ಸರ್ವಾಪದ್ವಿ ನಿವಾರಿಣೀ ।
ಸ್ವಸ್ಥಾ, ಸ್ವಭಾವಮಧುರಾ, ಧೀರಾ, ಧೀರ ಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 169 ॥

ಚೈತನ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ಚೈತನ್ಯ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಸದೋದಿತಾ, ಸದಾತುಷ್ಟಾ, ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲಾ ॥ 170 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾ, ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾ, ದರಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜಾ ।
ಕೌಳಿನೀ ಕೇವಲಾ,ಽನರ್ಘ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯ ಪದದಾಯಿನೀ ॥ 171 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ, ಸ್ತುತಿಮತೀ, ಶ್ರುತಿಸಂಸ್ತುತ ವೈಭವಾ ।
ಮನಸ್ವಿನೀ, ಮಾನವತೀ, ಮಹೇಶೀ, ಮಂಗಳಾಕೃತಿಃ ॥ 172 ॥

ವಿಶ್ವಮಾತಾ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ, ವಿರಾಗಿಣೀ।
ಪ್ರಗಲ್ಭಾ, ಪರಮೋದಾರಾ, ಪರಾಮೋದಾ, ಮನೋಮಯೀ ॥ 173 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೀ, ವಿಮಾನಸ್ಥಾ, ವಜ್ರಿಣೀ, ವಾಮಕೇಶ್ವರೀ ।
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾ, ಪಂಚಪ್ರೇತ ಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನೀ ॥ 174 ॥

ಪಂಚಮೀ, ಪಂಚಭೂತೇಶೀ, ಪಂಚ ಸಂಖ್ಯೋಪಚಾರಿಣೀ ।
ಶಾಶ್ವತೀ, ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾ, ಶರ್ಮದಾ, ಶಂಭುಮೋಹಿನೀ ॥ 175 ॥

ಧರಾ, ಧರಸುತಾ, ಧನ್ಯಾ, ಧರ್ಮಿಣೀ, ಧರ್ಮವರ್ಧಿನೀ ।
ಲೋಕಾತೀತಾ, ಗುಣಾತೀತಾ, ಸರ್ವಾತೀತಾ, ಶಮಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 176 ॥

ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮ ಪ್ರಖ್ಯಾ, ಬಾಲಾ, ಲೀಲಾವಿನೋದಿನೀ ।
ಸುಮಂಗಳೀ, ಸುಖಕರೀ, ಸುವೇಷಾಡ್ಯಾ, ಸುವಾಸಿನೀ ॥ 177 ॥

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಪ್ರೀತಾ, ಶೋಭನಾ, ಶುದ್ಧ ಮಾನಸಾ ।
ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಸಂತುಷ್ಟಾ, ಪೂರ್ವಜಾ, ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕಾ ॥ 178 ॥

ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ, ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀವಶಂಕರೀ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ, ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 179 ॥

ಯೋನಿಮುದ್ರಾ, ತ್ರಿಖಂಡೇಶೀ, ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ, ತ್ರಿಕೋಣಗಾ ।
ಅನಘಾದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರಾ, ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 180 ॥

ಅಭ್ಯಾಸಾತಿ ಶಯಜ್ಞಾತಾ, ಷಡಧ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣೀ ।
ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ, ರಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ದೀಪಿಕಾ ॥ 181 ॥

ಆಬಾಲಗೋಪ ವಿದಿತಾ, ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯ ಶಾಸನಾ ।
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾ, ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ॥ 182 ॥

ಶ್ರೀ ಶಿವಾ, ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯ ರೂಪಿಣೀ, ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ।
ಏವಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ ॥ 183 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ, ಉತ್ತರಖಂಡೇ, ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಸಂವಾದೇ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾರಹಸ್ಯನಾಮ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಳಿಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀ ಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಮ್ ।
ಪಾಣಿಭ್ಯಾ ಮಲಿಪೂರ್ಣ ರತ್ನ ಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ
ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥ ರಕ್ತ ಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾಮಂಬಿಕಾಮ್ ॥

Lalitha sahasranamam lyrics in English

Ohm

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya,vashinyadi vagdevata
Rushayah anushtup chandaha shree lalitha parameshari devata
Shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam
Karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe
Jape viniyogah

DHYANAM
Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka
shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna
chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatasdha
raktacharanam Dhyayetparamanbikam

Karanyasam

Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam

Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree
vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam
sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya
bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
manikya makuta kara janudvaya virajita – 17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee – 23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita
kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava – 33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja – 34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
akula samayantasdha samayachara tatpara – 37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini – 41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari – 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
mahayaga kramaradya mahabhairava pujita – 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
mahakamesha mahishi mahatripurasundari – 57

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
mahachatushashtikoti yogini ganasevita – 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara – 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana
parvati padmanayana padmarga samaprabha – 60

Panchapretasanasina panchabramha svarupini
chinmaei paramananda vigynanaghanarupini – 61

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika – 62

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
prushtikartri bramharupa goptri govindarupini – 63

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
sadashivanugrahada panchakrutya parayana – 64

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
padmasana bhagavati padmanabha sahedari – 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat – 66

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada – 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika – 68

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
anbika nadi nidhana paribramhendra sevita – 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita
hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita – 70

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala – 71

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata – 72

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
kalyani jagatikanda karunarasasagara – 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
varada vamanayana varunimadavihvala – 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini – 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita – 76

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini – 77

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika – 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha – 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih – 80

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika – 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita – 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata – 83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
shadanga devata yukta shadgunya paripurita – 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini – 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini – 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
mahakameshanayana kumudahlada kaomudi – 87

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari – 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
aprameya svaprakasha manovachamagochara – 89

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita – 90

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
nisima mahima nitya-yaovana madashalini – 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya – 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita – 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
shanti spastimati mantirnandini vignanashini – 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
malini hansini mata malayachala vasini – 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini – 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini – 97

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
khatvangadi praharana vadanaika samanvita – 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari – 99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita – 100

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
mahavirendra varada rakinyanba svarupini – 101

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta – 102

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini – 103

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita – 104

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini – 105

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
ankushadi praharana varadadi nishevita – 106

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana – 107

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
haridranai karasika hakinirupa dharini – 108

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi – 109

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama – 110

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka – 111

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini – 112

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
katyayani kalahantri kamalaksha nishevita – 113

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini – 114

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini – 115

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
madhvipanalasa matta matrukavarna rupini – 116

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini – 117

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
shree shodashaksharividya trikuta kamakotika – 118

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha – 119

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini – 120

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh – 121

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita – 122

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
sachamara ramavani savyadakshini sevita – 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
anekakoti bramhanda janani divyavigraha – 124

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari – 125

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita – 126

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha – 127

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala – 128

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
yogini yogada yogya yoganandayugandhara – 129

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
sarvadhara supratishta sadasadrupadharini – 130

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita – 131

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya – 132

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih – 133

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita – 134

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala – 135

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
sarvardhadatri savitri sachidananda rupini – 136

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini – 137

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini – 138

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya – 139

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini – 140

Chitkala nandakalika premarupa prinankari
namaparayana prita nandivida nateshvari – 141

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita – 142

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha – 143

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika – 144

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
aparna chanidika chandamundasura nishudini – 145

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika – 146

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata – 147

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
hamati merunilaya mandara kusumapriya – 148

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
pratyagrupa parakasha pranada pranarupini – 149

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
tripureshi jayatsena nistraigunya parapara – 150

Satyagynananandarupa samarsya parayana
kapardini kalamala kamadhukamarupini – 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana – 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
pashahasta pashahantri paramantra vibhedini – 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati – 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti – 155

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh – 156

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini – 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
udarakirti rudhamavaibhava varnarupini – 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika – 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha – 160

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
kanatkanakatatanka lilavigrahadharini – 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha – 162

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih – 163

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini – 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini – 165

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
ayoniryoninilaya kulasdha kularupini – 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana – 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
samagana priya saomya sadashiva kutunbini – 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita – 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
sadodita sadatushta tarunadityapatala – 170

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini – 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
manasvini manavati maheshi mangalakrutih – 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
pragalbha paramodara paramoda manomaei – 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini – 174

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini – 175

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
lokatita gunatita sarvatita shamatmika – 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
sumangali sukhakari suveshadya suvasini – 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
bindutarpana santushta purvaja tripuranbika – 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini – 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini – 180

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika – 181

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari – 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh – 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

Lalitha sahasranamam lyrics meaning in English

May we meditate on the divine mother
whose body has the red hue of vermilion,
who has three eyes,
who wears a beautiful crown studded with rubies,
who is adorned with the crescent moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion,
who has beautiful limbs,
whose hands hold a jewel-studded golden vessel filled
with nectar, and in the other a red lotus flower.

i meditate on the great empress. She is red in color,
and her eyes are full of compassion, and holds the noose,
the goad, the bow and the flowery arrow in her hands.
She is surrounded on all sides by powers such as animal
for rays and She is the self within me.

The divine Goddess is to be meditated meditate upon as seated on the lotus with petal eyes.
She is golden hued, and has lotus flowers in her hand.
She dispels fear of the devotees who bow before her.
She is the embodiment of peace, knowledge (vidya),
is praised by gods and grants every kind of wealth wished for.

i meditate on the mother, whose eyes are smiling, who holds the arrow, bow, noose and the goad in her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is painted with kumkuma
on her forehead and is red and tender like the japa flower.

She who is the auspicious mother
She who is the empress of the universe
She who is the queen of the most glorious throne
She who was born in the fire-pit of Pure Consciousness
She who is intent on fulfilling the wiShes of the gods
She who has the radiance of a thousand rising suns
She who is four-armed
She who is holding the rope of love in her hand
She who shines, bearing the goad of anger
She who holds in her hand a sugarcane bow that represents the mind ॥ 10 ॥

She who holds the five subtle elements as arrows
She who immerses the entire universe in the red effulgence of her form
She whose hair has been adorned with flowers like campaka, ashoka, punnaga and saugandhika
She who is resplendent with a crown adorned with rows of kuruvinda gems
She whose forehead shines like the crescent moon of the eighth night of the lunar half-month
She who wears a musk mark on her forehead which shines like the spot in the moon
She whose eyebrows shine like the archways leading to the house of kama, the god of love, which her face resembles
She whose eyes possess the luster of the fish that move about in the stream of beauty flowing from her face
She who is resplendent with a nose that has the beauty of a newly blossoming campaka flower
She who shines with a nose-ornament that excels the luster of a star ॥ 20 ॥

She who is captivating, wearing bunches of kadamba flowers as ear-ornaments
She who wears the sun and the moon as a pair of large earrings
She whose cheeks excel mirrors made of rubies in their beauty
She whose lips excel freshly cut coral and bimba fruit in their reflective splendor
She who has radiant teeth which resemble the buds of pure knowledge
She who is enjoying a camphor-laden betel roll, the fragrance of which is attracting people from all directions
She who excels even the veena of sarasvati in the sweetness of her speech
She who submerges even the mind of Kamesha(Lord shiva) in the radiance of her smile
She whose chin cannot be compared to anything(it is beyond comparison because of its unparalleled beauty)
She whose neck is adorned with the marriage thread tied by Kamesha ॥ 30 ॥

She whose arms are beautifully adorned with golden armlets
She whose neck is resplendent with a gem-studded necklace with a locket made of pearl
She who gives her breasts to Kameshvara in return for the gem of love he bestows on her
She whose breasts are the fruits on the creeper of the fine hairline that starts in the depths of her navel and spreads upwards
She who has a waist, the existence of which can only be inferred by the fact that the creeper of her hairline springs from it
She whose abdomen has three folds which form a belt to support her waist from breaking under the weight of her breasts
She whose hips are adorned with a garment as red as the rising sun, which is dyed with an extract from safflower (kusumbha) blossoms
She who is adorned with a girdle which is decorated with many gem-studded bells
the beauty and softness of whose thighs are known only to kamesha, her husband
She whose knees are like crowns shaped from the precious red jewel, manikya (a kind of ruby) ॥ 40 ॥

She whose calves gleam like the jewel-covered quiver of the God of Love
She whose ankles are hidden
She whose feet have arches that rival the back of a tortoise in smoothness and beauty
She whose toenails give out such a radiance that all the darkness of ignorance is dispelled completely from those devotees who prostrate at her feet
She whose feet defeat lotus flowers in radiance
She whose auspicious lotus feet are adorned with gem-studded golden anklets that tinkle sweetly
She whose gait is as slow and gentle as that of a swan
She who is the treasure-house of beauty
She who is entirely red in complexion
She whose body is worthy of worship ॥ 50 ॥

She who is resplendent with all types of ornaments
She who sits in the lap of shiva, who is the conqueror of desire
She who bestows all that is auspicious
She who keeps her husband always under her control
She who sits on the middle peak of mount sumeru
She who is the mistress of the most auspicious (or prosperous)
She who resides in a house built of the chintamani
She who sits on a seat made of five Brahmas
She who resides in the great lotus forest ॥ 60 ॥

She who resides in the kadamba forest
She who resides in the center of the ocean of nectar
She whose eyes awaken desire, or She who has beautiful eyes
She who grants all wishes
She whose might is the subject of praise by multitudes of gods and sages
She who is endowed with an army of shaktis intent on slaying bhandasura
Who is attended by a herd of elephants ably commanded by sampatkari
She who is surrounded by a cavalry of several million horses which are under the command of the shakti, ashvarudha
She who shines in her chariot chakraraja, equipped with all kinds of weapons
She who is served by the shakti named mantrini who rides the chariot known as geyacakra
She who is escorted by the shakti known as dandanatha, seated in the kirichakra chariot ॥ 70 ॥

She who has taken position at the center of the fortress of fire created by the goddess, jvalamalini
She who rejoices at the valor of the shaktis who are intent on destroying the forces of bhandasura
She who delights in seeing the might and the pride of her nitya deities
She who delights in seeing the valor of the goddess bala who is intent on killing the sons of bhanda
She who rejoices at the destruction, in battle, of the demon vishanga by the mantrini shakti
She who is pleased with the prowess of varahi who took the life of vishukra
She who gives rise to ganesha by a glance at the face of kameshvara
She who rejoices when ganesha shatters all obstacles
She who showers counter weapons to each weapon fired at her by bhandasura
She who created from her fingernails all ten incarnations of narayana (vishnu) ॥ 80 ॥

She who burned the armies of the demons in the fire of the missile, mahapashupata
She who burned and destroyed bhandasura and his capital shunyaka with the kameshvara missle
She whose many powers are extolled by brahma, vishnu, shiva and other gods
She who became the life-giving medicine for kamadeva (the god of love) who had been burned to aShes by the fire from shiva’s (third) eye
She whose lotus face is the auspicious vagbhavakuta (a group of syllables of the panchadashi mantra)
She who from her neck to her waist is of the form of the madhyakuta (the middle six syllables of the panchadashakshari
mantra)
She whose form below the waist is the shaktikuta (the last four syllables of the pancadashakshari mantra)
She who is the embodiment of the mula mantra (the pancadashakshari mantra)
She whose (subtle) body is made of the three parts of the pancadashakshari mantra
She who is especially fond of the nectar known as kula ॥ 90 ॥

She who protects the code of rituals of the path of yoga known as kula
She who is well-born (who is from a good family)
She who resides in the kula vidya
She who belongs to the kula
She who is the deity in the kulas
She who does not have a family
She who resides inside ‘samaya’
She who is attached to the samaya form of worship
She whose principal abode is the muladhara
She who breaks through the knot of brahma ॥ 100 ॥

She who emerges in the manipura cakra
She who breaks through the knot of vishnu
She who resides at the center of the aj~na chakra
She who breaks through the knot of shiva
She who ascends to the thousand-petaled lotus
She who pours out streams of ambrosia
She who is as beautiful as a flash of lightning
She who resides above the six chakras
She who is greatly attached to the festive union of shiva and shakti
She who has the form a coil ॥ 110 ॥

She who is fine and delicate as the fiber of the lotus
She who is the wife of bhava (shiva)
She who is unattainable through imagination or thought
She who is like an axe to clear the jungle of samsara
She who is fond of all auspicious things – who gives all auspicious things
She who is the embodiment of auspiciousness or benevolence
She who confers prosperity on her devotees
She who is fond of (and pleased by) devotion
She who is attained only through devotion
She who is to be won over by devition ॥ 120 ॥

She who dispels fear
She who is the wife of shambhu (shiva)
She who is worshipped by sharada (sarasvati, the goddess of speech)
She who is the wife of sharva (shiva)
She who confers happiness
She who gives happiness
She who bestows riches in abundance
She who is chaste
She whose face shines like the full moon in the clear autumn sky
She who is slender-waister ॥ 130 ॥

She who is peaceful
She who is without dependence
She who stays unattached, bound to nothing
She who is free from all impurities arising from action
She who is free from all impurities
She who is eternal
She who is without form
She who is without agitation
She who is beyond all three gunas of nature, namely sattva, rajas and tamas
She who is without parts ॥ 140 ॥

She who is tranquil
She who is without desire
She who is indestructible
She who is ever free from worldly bonds
She who is unchanging
She who is not of this universe
She who does not depend on anything
She who is eternally pure
She who is ever wise
She who is blameless or She who is praiseworthy ॥ 150 ॥

She who is all-pervading
She who is without cause
She who is faultless
She who is not conditioned or has no limitations
She who has no superior or protector
She who has no desire
She who destroys desires (passions)
She who is without pride
She who destroys pride
She who has no anxiety in anything ॥ 160 ॥

She who is without egoism. She who is without the concept of ‘i’ and ‘mine’
She who is free from delusion
She who destroys delusion in her devotees
She who has no self-interest in anything
She who destroys the sense of ownership
She who is without sin
She who destroys all the sins of her devotees nishkrodha
She who is without anger
She who destroys anger in her devotees
She who is without greed ॥ 170

She who destroys greed in her devotees
She who is without doubts
She who kills all doubts
She who is without origin
She who destroys the sorrow of samsara (the cycle of birth and death)
She who is free of false imaginings
She who is not disturbed by anything
She who is beyond all sense of difference
She who removes from her devotees all sense of differences born of vasanas
She who is imperishable ॥ 180 ॥

She who destroys death
She who remains without action
She who does not acquire or accept anything
She who is incomparable, unequalled
She who has shining black hair
She who is imperishable
She who cannot be transgressed
She who is won only with much difficulty
She who is approachable only with extreme effort
She who is the Goddess durga ॥ 190 ॥

She who is the destroyer of sorrow
She who is the giver of happiness
She who is unapproachable by sinners
She who stops evil customs
She who is free from all faults
She who is omniscient
She who shows intense compassion
She who has neither equal nor superior
She who has all the divine powers (She who is omnipotent)
She who is the source of all that is auspicious ॥ 200 ॥

She who leads into the right path
She who rules over all the living and non-living things
She who pervades every living and non-living thing
She who is the essence of all the mantras
She who is the soul of all yantras
She who is the soul(embodiment) of all tantras
She who is shiva’s shakti
She who is the wife of maheshvara
She who has the immeasurable body
She who is the great goddess lakshmi ॥ 210 ॥

She who is the beloved of mrida (shiva)
She who has a great form
She who is the greatest object of worship
She who destroys even the greatest of sins
She who is the great illusion
She who possesses great sattva
She who has great power
She who is boundless delight
She who has immense wealth
She who has supreme sovereignty ॥ 220 ॥

She who is supreme in valor
She who is supreme in might
She who is supreme in intelligence
She who is endowed with the highest attainments
She who is the object of worship even by the greatest of yogis
She who is worshipped by the great tantras such as kularnava and jnanarnava
She who is the greatest mantra
She who is in the form of the great yantras
She who is seated on great seats
She who is worshipped by the ritual of mahayaga ॥ 130 ॥

She who is worshipped even by mahabhairava (shiva)
She who is the witness of the great dance of maheshvara (shiva) at the end of the great cycle of creation
She who is the great queen of mahakameshvara (shiva)
She who is the great tripurasundari
She who is adored in sixty-four ceremonies
She who embodies the sixty-four fine arts
She who is attended (served) by sixty-four crores of bands of yoginis
She who is the embodiment of manuvidya
She who is the embodiment of chandravidya
She who resides in the center of chandramandala, the moon’s disc ॥ 240 ॥

She who has a beauty that does not wax or wane
She who has a beautiful smile
She who wears of beautiful crescent moon that does not wax or wane
She who is the ruler of the animate and inanimate worlds
She who abides in the shri chakra
She who is the daughter of the mountain (mount himavat or himalaya) 247. padmanayanā –
She who has eyes that are long and beautiful like the petals of the lotus flower
She who has a resplendent red complexion like the ruby
She who sits on the seat formed by the five corpses
She whose form is composed of the five brahmas ॥ 250 ॥

She who is consciousness itself
She who is supreme bliss
She who is the embodiment of all-pervading solid intelligence
She who shines as meditation, mediator and the object of meditation
She who is devoid of(who transcends) both virtue and vice
She who has the whole universe as her form
She who is in the waking state, or She who assumes the form of the jiva who is in the waking state
She who is in the dream state or She who assumes the form of the jiva in the dream state
She who is the soul of taijasa (jiva in the dream state, proud of its subtle body)
She who is in the deep-sleep state or assumes the form of the jiva experiencing deep sleep ॥ 260 ॥

She who is not separate from praj~na (deep sleep)
She who is in the state of turya (fourth state in which the ultimate realization of

atman is obtained)
She who transcends all states
She who is the creator
She who is in the form of brahma
She who protects
She who has assumed the form of govinda (vishnu) for the preservation of the universe
She who is the destroyer of the universe
She who is has assumed the form of rudra (shiva) for the dissolution of the universe
She who causes the disappearance of all things ॥ 270 ॥

She who protects and rules everything
She who is sadashiva, one who always bestows auspiciousness
She who confers blessing
She who is devoted to the five functions (of creation, preservation, destruction, annihilation and reappearance)
She who abides at the center of the sun’s disc
She who is the wife of bhairava (shiva)
She who wears a garland made of the six excellences (of auspiciousness, supremacy, fame, valor, detachment and knowledge)
She who is seated in the lotus flower
She who protects those who worship her
She who is vishnu’s sister ॥ 280 ॥

She who causes a series of worlds to arise and disappear with the opening and closing of her eyes
She who has a thousand heads and faces
She who has a thousand eyes
She who has a thousand feet
She who is the mother of everything from brahma to the lowliest insect
She who established the order of the social division in life
She whose commands take the form of the vedas
She who dispenses the fruits of both good and evil actions
She who is the one the dust from whose feet forms the vermilion marks at the parting line of the hair of the shruti devatas (vedas personified as goddesses)
She who is the pearl enclosed in the Shell made of all the scriptures ॥ 290 ॥

She who grants the (four-fold) objects of human life
She who is always whole, without growth or decay
She who is the enjoyer
She who is the ruler of the universe
She who is the mother of the universe
She who has neither beginning nor end
She who is attended by brahma, vishnu and indra
She who is the female counterpart of narayana
She who is in the form of sound
She who has no name or form ॥ 300 ॥

She who is the form of syllable ‘hrim’
She who is endowed with modesty
She who abides in the heart
She who has nothing to reject or accept
She who is worshipped by the King of kings
She who is the queen of shiva, the Lord of all kings
She who gives delight; She who is lovely
She whose eyes are like rajiva (lotus)
She who delights the mind
She who gives joy ॥ 310 ॥

She who is to be enjoyed; She who enjoys
She who wears a girdle of tinkling bells
She who has become lakshmi and sarasvati
She who has a delightful face like the full moon
She who is in the form of rati, the wife of kama
She who is fond of rati; She who is served by rati
She who is the protector
She who is the slayer of the entire race of demons
She who gives delight
She who is devoted to the Lord of her heart, Lord shiva ॥ 320 ॥

She who is to be desired
She who is in the form of kamakala
She who is especially fond of kadamba flowers
She who bestows auspiciousness
She who is the root of the whole world
She who is the ocean of compassion
She who is the embodiment of all arts
She who speaks musically and sweetly
She who is beautiful
She who is fond of mead ॥ 330 ॥

She who grants boons generously
She who has beautiful eyes
She who is intoxicated by varuni (ambrosial drink)
She who transcends the universe
She who is known through the vedas
She who resides in the vindhya mountains
She who creates and sustains this unverse
She who is the mother of the vedas
She who is the illusory power of vishnu
She who is playful ॥ 340 ॥

She whose body is matter
She who is the wife of kshetresha (shiva)
She who is the protector of matter and the knower of matter, therefore the protector of body and soul
She who is free from growth and decay
She who is worshipped by kshetrapala (shiva in infant form)
She who is ever-victorious
She who is without a trace of impurity
She who is adorable, worthy of worship
She who is full of motherly love for those who worship her
She who speaks ॥ 350 ॥

She who has beautiful hair
She who resides in the disc of fire
She who is the kalpa (wish-granting) creeper to her devotees
She who releases the ignorant from bondage
She who destroys all heretics
She who is immersed in (and inspires others to follow) right conduct
She who is the moonlight that gives joy to those burned by the triple fire of misery
She who is ever young
She who is worshipped by ascetics
She who is slender-waisted ॥ 360 ॥

She who removes the ignorance born of tamas
She who is in the form of pure intelligence
She who is the embodiment of truth (which is indicated by the word ‘tat’)
She who is of the nature of the pure intelligence. She who is the cause of knowledge
She who makes the bliss of brahma and others insignificant compared to her own bliss
She who is the supreme; She who transcends all
She who is of the nature of unmanifested consciousness or of unmanifested brahman
She who is pashyanti, the second level of sound after para in the svadhishtana chakra
She who is the supreme deity; parashakti
She who stays in the middle ॥ 370 ॥

She who is in the form of vaikhari (sound in the manifested, audible form)
She who is the swan in the minds of her devotees
She who is the very life of kameshvara, her consort
She who knows all of our actions as they occur
She who is worshipped by kama
She who is filled with the essence of Love
She who is victorious always and everywhere
She who resides in the jalandhara pitha (in the throat region)
She whose abode is the center known as odyana (in the aj~na chakra)
She who resides in the bindumandala (in shri chakra) ॥ 380 ॥

She who is worshipped in secret through sacrificial rites
She who is to be gratified by the secret rites of worship
She who bestows her grace immediately
She who is witness to the whole universe
She who has no other witness
She who is accompanied by the deities of the six angas (heart, head, hair, eyes, armor and weapons)
She who is fully endowed with the six good qualities (prosperity, valor, dispassion, fame, wealth and wisdom)
She who is ever compassionate
She who is incomparable
She who confers the bliss of Liberation ॥ 390 ॥

She who is in the form of the sixteen daily deities (i.e., kameshvari, bhagamalini, nityaklinna, bherunda, vahnivasini, mahavajreshvari, shivaduti, tvarita, kulasundari, nitya, nilapatakini, vijaya, sarvamangala, jvalamalini, chitra and tripurasundari)
She who possesses half of the body of shrikantha (shiva). She who is in the form of ardhanarishvara
She who is effulgent
She who is effulgence
She who is celebrated
She who is the supreme sovereign
She who is the first cause of the entire universe
She who is unmanifested
She who is in the manifested and unmanifested forms
She who is all-pervading ॥ 400 ॥

She who has a multitude of forms
She who is the form of both knowledge and ignorance
She who is the moonlight that gladdens the water-lilies that are mahakamesha’s eyes
She who is the sunbeam which dispels the darkness from the heart of her devotees
She for whom shiva is the messenger; She who is shiva’s messenger
She who is worshipped by shiva
She whose form is shiva himself
She who confers prosperity (auspiciousness, happiness). She who turns her devotees into shiva
She who is beloved of shiva
She who is solely devoted to shiva ॥ 410 ॥

She who is loved by the righteous; She who is the chosen deity of devotees; She who loves righteous people
She who is always worshipped by the righteous
She who is immeasurable by the senses
She who is self-luminous
She who is beyond the range of mind and speech
She who is the power of consciousness
She who is pure consciousness
She who is the maya that has transformed itself as the power of creation
She who is in the form of the inanimate world
She who is the gayatri mantra ॥ 420 ॥

She who is in the nature of utterance; She who presides over the power of speech
She who is in the form of twilight
She who is worshipped by the twice-born
She who has tattvas as her seat; She who abides in tattva
She who is meant by ‘that’, the supreme truth, brahman
She who is referred to, by ‘thou’
oh, mother! (the split in names of 425-427 may not be proper.)
She who resides within the five Sheaths
She whose glory is limitless ॥ 430 ॥

She who is ever youthful
She who is shining in a state of inebriation or intoxication
She whose eyes are reddened, rolling with rapture and inward-looking
She whose cheeks are rosy with rapture
She whose body is smeared with sandalwood paste
She who is especially fond of champaka flowers
She who is skillful
She who is graceful in form
She who is the shakti, kurukulla (residing in kuruvinda ruby)
She who is the ruler of kula (the triad of knower, the known and knowledge)
She who abides in the kulakunda (the bindu at the center of the pericarp in muladhara chakra ॥ 440 ॥

She who is worshipped by those devoted to the kaula tradition
She who is the mother of kumara(subrahmanya) and gananatha(Ganapathi)
She who is ever content
She who is the power of nourishment
She who manifests as intelligence
She who is fortitude
She who is tranquility itself
She who is the ultimate truth
She who is effulgence
She who gives delight ॥ 450 ॥

She who destroys all obstacles
She who is effulgent
She who has the sun, moon and fire as her three eyes
She who has rolling eyes. separate name kamarupini -She who is in the form of love in women
She who is wearing garlands
She who is not separate from hamsas (the yogins who have reached great spiritual heights)
She who is the mother of the universe
She who resides in the malaya mountain
She who has a beautiful face
She whose body is soft and beautiful like lotus petals ॥ 460 ॥

She who has beautiful eyebrows
She who is always radiant
She who is the leader of the gods
She who is the wife of shiva
She who is radiant
She who creates upheaval in the mind
She who has a form that is too subtle to be perceived by the sense organs
She who is vajreshvari, the sixth daily deity
She who is the wife of vama deva (shiva)
She who is exempt from changes due to age (time) ॥ 470 ॥

She who is the goddess worshipped by spiritual adepts
She who is in the form of siddhavidya, the fifteen-syllables mantra
She who is the mother of siddhas
She who is of unequaled renown
She who resides in the vishuddhi chakra
She who is of slightly red (rosy) complexion
She who has three eyes
She who is armed with a club and other weapons
She who possesses only one face
She who is especially fond of sweet rice ॥ 480 ॥

She who is the deity of the organ of touch (skin)
She who fills with fear the mortal beings bound by worldly existence
She who is surrounded by amrita and other shakti deities
She who is the dakini deity
She who resides in the anahata lotus in the heart
She who is black in complexion
She who has two faces
She who has shining tusks
She who is wearing garlands of rudraksha beads and other things
She who presides over the blood in the bodies of living beings ॥ 490 ॥

She who is surrounded by kalaratri and other shaktis
She who is fond of food offerings containing ghee, oil and other substances containing fats
She who bestows boons on great warriors
She who is in the form of the rakini deity
She who resides in the ten-petaled lotus in the manipuraka chakra
She who has three faces
She who holds the vajra (lightning bolt) and other weapons
She who is surrounded by damari and other attending deities
She who is red in complexion
She who presides over the flesh in living beings ॥ 500 ॥

She who is fond of sweet rice made with raw sugar
She who confers happiness on all her devotees
She who is in the form of the lakini yogini
She who resides in the six-petaled lotus in the svadhishtana, kakini yogini
She who has four beautiful faces
She who possesses the trident and other weapons (i.e., noose, skull and abhaya)
She who is yellow in color
She who is very proud
She who resides in the fat in living beings
She who is fond of honey and other offerings made with honey ॥ 510 ॥

She who is accompanied by bandhini and other shaktis
She who is particularly fond of offerings made with curd
She who is in the form of kakini yogini
She who is resident in the lotus in the muladhara
She who has five faces
She who resides in the bones
She who holds the goad and other weapons
She who is attended by varada and other shaktis
She who is particularly fond of food offerings made of mudga, a lentil
She who is in the form of sakini yogini ॥ 420 ॥

She who resides in the two-petaled lotus in the ajnachakra
She who is white in color
She who has six faces
She who is the presiding deity of the bone marrow
She who is accompanied by the shaktis hamsavati and kshamavati (in the two petals of the lotus)
She who is fond of food seasoned with turmeric
She who is in the form of hakini devi
She who resides in the thousand-petaled lotus
She who is radiant in many colors
She who holds all the known weapons ॥ 430 ॥

She who resides in the semen
She who has faces turned in all directions
She who is pleased by all offerings of food
She who is in the form of the yakini yogini
She who is the object of the invocation ‘svaha’ at the end of mantras chanted while offering oblations to the fire in yaga ceremonies
She who is the object of the ‘svadha’ invocation at the end of mantras
She who is in the form of ignorance or nescience
She who is in the form of wisdom (knowledge)
She who is in the form of the vedas
She who is in the form of smriti (works based on the meaning of vedas) ॥ 240 ॥

She who is the best; She who is not excelled by anyone
She whose fame is sacred or righteous
She who is attained only by righteous souls
She who bestows merit on anyone who hears of her and praises her
She who is worshipped by pulomaja (indra’s wife)
She who is free from bonds; She who gives release from bondage
She who has wavy locks of hair;
She who is in the form of vimarsha (reflection or meaning)
She who is in the form of knowledge
She who is the mother of the universe, which is the aggregate of all the elements starting with the ether ॥ 550 ॥

She who removes all diseases and sorrows
She who guards her devotees from all
She who is to be considered the foremost
She who is of a form beyond the reach of thought
She who is the destroyer of the sins of the age of kali
She who is the daughter of a sage named kata
She who is the destroyer of time (death)
She in whom vishnu takes refuge
She whose mouth is full from chewing betel
She who shines like a pomegranate flower ॥ 560 ॥

She whose eyes are long and beautiful like those of a doe
She who is enchanting
She who is the first
She who is the wife of mrida (shiva)
She who is the friend of everyone (universe)
She who is eternally contented
She who is the treasure of the devotees
She who controls and guides all beings on the right path
She who is the ruler of all
She who is to be attained by love and other good dispositions ॥ 570 ॥

She who is witness to the great dissolution
She who is the original, supreme power
She who is the supreme end, the supreme abidance
She who is pure, condensed knowledge
She who is languid from drinking wine; She who is not eager for anything
She who is intoxicated
She who is in the form of the letters of the alphabet
She who resides in the great kailasa
She whose arms are as soft and cool as the lotus stem
She who is adorable ॥ 580 ॥

She who is the personification of compassion
She who controls the great empire of the three worlds
She who is the knowledge of the self
She who is the seat of exalted knowledge, the knowledge of the self
She who is sacred knowledge (pa~nchadashi mantra)
She who is worshipped by kamadeva
She who is in the form of the sixteen-syllables mantra
She who is in the three parts (of pa~nchadashi mantra)
She, of whom kama (shiva) is a part or an approximate form
She who is attended by millions of lakshmis who are subdued by hern mere glances ॥ 590 ॥

She who resides in the head
She who is resplendent like the moon
She who resides in the forehead (between the eyebrows)
She who is resplendent like the rainbow
She who resides in the heart
She who shines with the special brilliance of the sun
She who shines as a light within the triangle
She who is satidevi, the daughter of daksha prajapati
She who is the killer of demons
She who is the destroyer of the sacrifice conducted by daksha ॥ 600 ॥

She who has long, tremulous eyes
She whose face is radiant with a smile
She who has assumed a severe form or one who has assumed the form of the guru
She who is the treasure house of all good qualities
She who became surabhi, the cow that grants all wiShes
She who is the mother of guha (subramanya)
She who is the protector of the gods
She who maintains the rules of jusstice without the slightest error
She who is the subtle self in the heart
She who is worshipped daily starting with pratipad (first day of the lunar half-month) and ending with the full moon ॥ 610 ॥

She who is in the form of the kalas
She who is the mistress of all the kalas
She who delights in hearing poetry
She who is attended by lakshmi on the left side and sarasvati on the right side, bearing ceremonial fans
She who is the primordial power, the parashakti who is the cause of the universe
She who is not measurable by any means
She who is the self in all
She who is the supreme
She who is of sacred form
She who is the creator of many crores of worlds ॥ 620 ॥

She who has a divine body
She who is creator of the syllable ‘klim’
She who is the absolute, as She is complete, independent and without any attributes
She who is to be known in secret
She who bestows liberation
She who is older than the three (trinity of brahmaa vishnu and shiva)
She who is adored by the inhabitants of all three worlds
She who is the aggregate of the trinity (brahma, vishnu and shiva)
She who is the ruler of the gods
She whose form consists of three letters or syllables (om = a u m) ॥ 630 ॥

She who is richly endowed with divine fragrance
She who shines with a vermilion mark on her forehead; She who is decorated with a special paste made of vermilion
She who is parvati devi
She who is the daughter of himavat, the king of the mountains
She who has a fair complexion
She who is served by gandharvas (like vishvavasu)
She who contains the whole universe in her womb
She who is the cause of the universe
She who destroys the unholy
She who presides over speech ॥ 640 ॥

She who is to be attained through meditation
She whose limits cannot be ascertained (unlimited)
She who gives knowledge of the self
She who is the embodiment of knowledge itself
She who is known by all of vedanta
She whose form is existence and bliss
She who is worshipped by lopamudra (wife of sage agastya)
She who has created and maintained the universe purely as a sport
She who is not perceived by sense organs (normal eyes)
She who has nothing to see ॥ 650 ॥

FAQs on Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada

1)ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

⇒ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಎಂಟು ವಾಗ್ ದೇವಿಗಳು (ವಾಸಿನಿ, ಕಾಮೇಶ್ವರಿ, ಅರುಣಾ, ವಿಮಲಾ, ಜಯನಿ, ಮೋದಿನಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಕೌಲಿನಿ) ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2)ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

⇒ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವು ಬಡತನ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Conclusion

Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada is very useful mantra to chant. Everyone should chant this stotra in the morning to make your life very miserable. It will helps to bring positive vibes in your life and helps to achieve your goals.

Here you learnt about Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada and hope you enjoyed reading💙

1 thought on “Lalitha sahasranamam lyrics in Kannada : ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ”

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading