Chia seeds in Kannada |ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Learn chia seed in Kannada, chia seeds meaning in Kannada and health benefits of chia seeds.

Chia seeds in Kannada meaning

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಯುರ್ವೇದತಜ್ಞರು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಚಿಯಾಬೀಜಗಳು ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಪುಷ್ಟಿವರ್ಧಕ ಗುಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅವು ವಿವಿಧ ವಾಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳು

 1. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧಕ ಆಹಾರ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧಕ ಆಹಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಜೆಲಿಗೋಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಹಾರಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
 2. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನುಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಶವಾಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
 3. ಹೃದಯಾಂತರ ಆರೋಗ್ಯ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಿನೋಲೆನಿಕಹಾಗೂ ಅಲ್ಫಾಲಿನೋಲೆನಿಕ ಅಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳು ಹೃದಯಾಂತರ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನುತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
 4. ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ತದ ಸರಳ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳು ಬೆಟಾ ಕಾರೋಟೆನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆನ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿವೆ.
 5. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತುಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣವು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಅವುಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹೊಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಅನುಕೂಲವಾಗದಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜಲವಿಭಾಗಗಳ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಸರಳ ಉಪಯೋಗಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳುಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈಗ ನಾವು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ, ಬೀಜಗಳು ರೋಗಪ್ರತಿರೋಧಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಮೂಲಪಡಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಚುರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಬಂದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದು? ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಟಾಮಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕೋಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಯೆಗೆಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ, ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿದಾಗ, ಒಂದು ಜೆನ್ನಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಜೆನ್ನಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೆನ್ನಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೀರಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು(Health benefits)

Chia seeds in Kannada
Chia seeds health benefits

ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ನೀಡುವ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದುಪ್ರಮುಖ ಆಮ್ಲವಾದ ಓಮೆಗಾ-3 ವಂತಿದೆ. ಹೃದಯ ರೋಗದ ಹುಡುಕು ಗತಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹೃದಯದಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸತು ನೀಡಿಕೊಡುವ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಜಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫೆನಾಲ್ಸ್ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಷ್ಣತೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂಚಾರವನ್ನುಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಥ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳು ಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಣೆ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಜನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಪ್ರಜನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಕ್ಷೀಣವಾದ ಪ್ರಜನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಲ್ಲವು.

ಉಚ್ಚ ರಕ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಉಚ್ಚ ರಕ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಇವುಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಚ್ಚ ರಕ್ತದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರಕ್ತಕಣಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲವು.

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮುಂತಾದ ಹಾನಿಕರ ವೈರಸ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.

ಇವು ಕೆಲವು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ಮೆತ್ತಿಲು ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗ್ಲೂಟೆನ್ ಮುಳುಗುವವರು

ಗ್ಲೂಟೆನ್ ಅನ್ಯಾಮಿನೊ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದರೂ, ಅದು ಗ್ಲೂಟೆನ್ಅನ್ಯಾಮಿನೊ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲುದರಿಂದ, ಗ್ಲೂಟೆನ್ ಮುಳುಗುವವರುಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಮುಂದೆ ಸೋಂಕುಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುವವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸೋಂಕುಗಳು ಸುಳಿಯಲು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ನಡೆಸುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಬಹುದು.

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಪಾಚಕ ತೂಕದಸಮೃದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಉಳಿದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಿದ್ರೆಗೆಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋಮಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀನ್ ಮತ್ತುಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನಿಂದ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿ ಡೆಂಟ್ಸ್ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೋಶಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವು ನಿವಾರಣೆಗೆಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ವಿಟಾಮಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ವಿಟಾಮಿನ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುವು.

ಶರೀರದ ಬಲಗೆರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀನ್‌ಗಳು ಬಲಗೆರೆಯನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರದ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡ

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಡ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್

⇒ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಗಲಿನ ಕುಸಿತ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ನೋವು ಹೇರಳವಾಗಿರಬಹುದು.

⇒ನಿರ್ಮಾಣಶೀಲ ಕ್ರಮದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಾಗ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಉಪಯೋಗವು ಬಾಲವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತುಪುರುಷಾಂಗದ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

⇒ಪುಷ್ಟಿಕ ತತ್ತ್ವಗಳ ಹೊರತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶುಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಆಹಾರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೀರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು.

⇒ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳ ಉಪಯೋಗವು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಿರುನಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

Note : ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕುಯುಕ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗದಿರಲು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಸ್ವಸ್ಥಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮುಂದೆ ಮಾರುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.

ಚಿಯಾ ಬೀಜವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನ

 1. ಹಣ್ಣು ಸಲಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಸಲಾಡುಗಳಲ್ಲಿಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 2. ಹಸಿರು ಜೂಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಂಬುಗಳ ಜೂಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿ: ಹಸಿರು ಜೂಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಂಬುಗಳ ಜೂಸ್ ಮಧ್ಯೆಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 3. ಮೈಸೂರು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಪೂರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ: ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಪೂರಿ
 4. ಮಿಲ್ಕ್‌ಶೇಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಿಲ್ಕ್‌ಶೇಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯ.
 5. ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸಲಾಡ್: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಸಲಾಡ್ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯ.
 6. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಸಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪುಡಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀರಿಗೆಹೆಚ್ಚು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಸಿಯಾಗುವುದು. ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸದೆ ಒಂದು ಪದರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
 7. ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಸಿರಿತೋಟ: ಸಿರಿತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಸಿರಿತೋಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಲೂಸಾಧ್ಯ.
 8. ಪುಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ: ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನುತಯಾರಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯ.

Conclusion

ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯವು. ಅವುಗಳು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಮಿದುಳು, ಮಸಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗಲೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ಸೇವಿಸಕೂಡದು.

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading