Koodi Baalidare Swarga Song Lyrics

Koodi Baalidare Swarga Song Lyrics in Kannada

ಕೂಡಿಬಾಳಿದರೆ ಸೊರ್ಗದೊಳಗಿನ ತಹ ಇಲ್ಲೆಸಿಗತ್ಯತಿ ||

ಳುವೆ ಹದಿನಾರನೆ ಶೆತಮಾನದಚಿಕಡೆ ಆ ದಂತ ಈ ಹಕಿಕತಿ ॥

ವಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಾಜ್ಯದ ಕೊಲ್ಹಾಪೂರ ಜಿಲಾದೊಳಗ ಹಾತಕಲಂಗ್ಡಾ ಉರೈತಿ ||

ಲ್ಯ ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪೈಲವಾನರಿದ್ದರು ಗರಡಿಮನಿಯೋಳ
ಗಾಡತಿದ್ರ ಕುಸ್ತಿ|

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಸೊಭಾ ದೇವಸಾನದ ಪೂಜಾ ಮಾಡ ತಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿದಿನಂಪತಿ ॥

ಸಾಂಗ್ಲಿಯೊಳಗ ಆದ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಧರ್ಭಾರ ಇತ್ತಕೇಳರಿ ಮಸ್ತಾ॥

ಗೂ ಇವರಿಗು ಕದನ ಹತ್ತಿ ಬೆಳದ ಕಿವರ್ಮಾ |

ಹಗಲು ರೈತರದಂಡು ಹುಡಕ್ಕಾ ಡ ಶ್ದಿರುಗ್ನು |
ರಾಗ ರಾಯಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ಇವರು ಶ್ರಿಮುರ್ಕಿ ಮೂರೂ ಮಂದಿ ತಿರಗೂತ ಲೊಕೂರಿಗೆ ಬಂದು ದ್ಯಾಮವ್ನ
‘ನರಸಿಂಗಪ್ಪಗ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳತಾಳ ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ ‘ಎರಡಾಗೈತಿ |

ನನ್ನ ಕಂದ ಮತೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ ಬ್ಯಾ ಡ ನಿಮ್ಮ ವನವಾಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ವನ ಹೊಡಿಯಲಾಕ ಚಾಪಿ ಪರಾರಿ ಯೊಗ್ಯಾ| ಮುದೈತಿ |

ನಿನ್ನವಂಶ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕೂಡಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು
| ಮಾಯಕಾರ್ತಿ ॥
ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕತಿ ಮುಂಜಾಲೆ ಅಂಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಸತಾನು ಆದಂಃ ಮಾಂತಿ ॥
ಎಲ್ಲೀಗು ಹೋಸುದು ಬ್ಯಾ ಡಾ ಇದ ಊರಾಗಿರುವುನು ವನವಾಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗದಿತಿ |
ಇರಷಸಿಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಗಾರ ತಂದಿದ್ರು ಬಾಳೆ ಮಾಡಲ ಊಉಲನಕ  ಕೂಲಾ ॥
ದ್ಯಾಮವ್ವನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ರಮನಿಯ ಕಟ್ಟಿಶ್ಯಾ ರು ನೋಡಿದ್ರಂಗೊ ಜೈನವಸಿ ||

ದೊಡ್ಡವು ಇಬ್ರಲಗ್ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲೆ ೆ ವುಳಿತ್ತಿ ।
ನರಸಿಂಗಪ್ಪಗ ಲಗ್ನ ಮಾಡಾಕ ನಿಂತಾರ ಕನ್ನೆಯ ಶೊದನ ನೆಡದೈಕಿ |
ಗರಗದಕುರುಕುರಿ ಎವರ ಮುನಿಯಕನ್ನಾ ಗಿದಾರು ಹೆಸರು ಸುಮ್ರೂ ||

ಹದಿನಾರ ನೂರಾ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಚ ತಿಂಗದಾಗ ಲಗ್ನಾತ್ರಿ | ಟಟ್ಟ್ಪಭ ಘಿ ಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವ ಶೆಬ್ದವಿಲ್ಲಾ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಆಧಾರ ಅವರಲಿ ಬಾ ಊ ಜಗತಿನ ಮೂಲಿ ಮೂಲಿ ಇಂದ ಜನಾ ಇವಮನಿ ನೋಡಾಕ ಬಂ ಕ|

ಮಾಜಿರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಮಾದೇವಿ ಬಂದುನಹೊಡಿ ಆನಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾಳು ಶೆರಣಾರ್ಶ್ಮಿ | ಧಾರವಾಡ್ದಿಂದ ನರೆಮದ್ರ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಕುರುಗಟ್ಟಿ “ಮುಂದು ಊಟ ಲೊಕೂ ರೈಲ |

ಬಾಳೆ ಮಾಡಾಕ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ರ ನೋಡಾಕ ಹೊಗ್ಗೇಕಲ್ಲಿಗೆ ವಸ್ತಿ | ಆಮನಿತಾನಾ ನೋಡಿದ್ರ ಹ್ಯಾ ೦ಗ ಜೀವನಾ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೂದ.. ತತ್ರ |

ಸಾಯದ್ರೊಳಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೆ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರ ಹೊಳಿತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ತಿರೂವದಿಲ್ಲಾ ಈ ಮನಹಿತಾನದ ಹಕಿ ಕತಿ । ಮುಗಸಿದರ ಮುಗಿ ತೆ ತಿ ಬೆಳಸಿದರ ಬೆಳತನಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಇದುಉ ತ್ರೈ ತಿ॥
ಕುರುಬ ಗಟ್ಟಿರಮೇಶನು ಪದಾಕಟ್ಟಿ ಹಾಡ್ಕಾ ನು ಕೇಳರಿ ||

ಚಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರ ತಿಳಿದು ಮನಾ ಆನಂದ ಬಹಳಾಗತ್ಯೆತಿ ಔಟಿ.

Koodi Baalidare Swarga Song Lyrics in English

Kudibāḷidare sorgadoḷagina taha illesigatyati || ḷuve hadinārane śetamānadacikaḍe ā danta ī hakikati॥

vahārāṣṭra tājyada kol’hāpūra jilādoḷaga hātakalaṅgḍā uraiti || lya mandi aṇṇa tam’ma pailavānariddaru garaḍimaniyōḷa gāḍatidra kusti|

bhaktiyinda narasobhā dēvasānada pūjā māḍa tiddāra allidinampati॥ sāṅgliyoḷaga āda dēsāyiyavara dharbhāra ittakēḷari mastā॥

gū ivarigu kadana hatti beḷada kivarmā | hagalu raitaradaṇḍu huḍakkā ḍa śdirugnu |

rāga rāyappa bāḷappa narasiṅgappa ivaru śrimurki mūrū mandi tiragūta lokūrige bandu dyāmavna ‘narasiṅgappaga dēvi pratyakṭāgi hēḷatāḷa madya rātri’eraḍāgaiti |

nanna kanda matelligū hōga byā ḍa nim’ma vanavāsa illige irvana hoḍiyalāka cāpi parāri yogyā| mudaiti | ninnavanśa sāvira varṣakūḍi bāḷali endu hēḷidaḷu | māyakārti॥

rātri āda kati mun̄jāle aṇṇandirige tiḷasatānu ādaṁḥ mānti॥ ellīgu hōsudu byā ḍā ida ūrāgiruvunu vanavāsa illige mugaditi |

iraṣasiāla svalpa bāṅgāra tandidru bāḷe māḍala ū’ulanaka kūlā॥ dyāmavvana guḍiya hatramaniya kaṭṭiśyā ru nōḍidraṅgo jainavasi ||

doḍḍavu ibralagnā alli āgittu avara kuṭumba alle ̔e vuḷitti। narasiṅgappaga lagna māḍāka nintāra kanneya śodana neḍadaiki |

garagadakurukuri evara muniyakannā gidāru hesaru sumrū || hadināra nūrā nalavatteraḍu mārca tiṅgadāga lagnātri |

ṭaṭṭpabha ghi kādarū illā annuva śebdavillā baḍabaggarige ādhāra avarali bā ū jagatina mūli mūli inda janā ivamani nōḍāka baṁ ka|

mājirājyapāla ramādēvi bandunahoḍi ānandāgi māḍyāḷu śeraṇārśmi | dhāravāḍdinda naremadra maṅgaḷagaṭṭi kurugaṭṭi”mundu ūṭa lokū raila |

bāḷe māḍāka kaliyabēkādra nōḍāka hoggēkallige vasti | āmanitānā nōḍidra hyā 0ga jīvanā māḍabēkannūda.. Tatra |

sāyadroḷagom’me hōgi ne nōḍabēku nōḍidra hoḷitaiti eṣṭu hēḷidarū tirūvadillā ī manahitānada haki kati |

mugasidara mugi te ti beḷasidara beḷatanaka beḷakāgi idu’u trai ti॥ kuruba gaṭṭiramēśanu padākaṭṭi hāḍkā nu kēḷari ||

citta koṭṭu kēḷidara tiḷidu manā ānanda bahaḷāgatyeti auṭi.

Summery

We can get heaven in this world itself within Sorghum if defeated miseries.The sixtenth century is that year  in which the elder brother of the old man was Garadimaniyola means Wrestling.Devotees worship Narasobha Devasana with devotion. Farmers devote the crops everyday also Daytime farmers.Raga Raiappa Balappa Narasingappa came to Thiruguta Lokur with three Srimurki ‘Narasinghappa Devi utters’Night’ Go to my hometown.

Older She said she could live for a thousand years. At night, Katie informs the early morning mantis home to vanavasa here.A little ones brought a banana.His family lived in the alley there Narasingappa lagna nadaka niratara mirror image of the mirror.

Sixteen hundred forty-two March Tuttpabhi Ghi Neither Shebdavilla is the basis for the poorest of people. Learn how to plant banana Amanitana Parthra should be doing a living .. Tatra.One must go to the evening and see the beauty of the sight This is the end of the day.Listen to the shepherd’s hoodka. Manas blisses soon after hearing the mood and hearing.

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading