Letter writing in Kannada [10+ Formats] |ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಕಲಿಯಿರಿ

Letter writing in kannada, how to write leave letter in Kannada, Kannada letter writing format, personal letter writing.

Types of letter writing in Kannada

ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಗಳು, [Personal Letters]

2. ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಗಳು [Official Letters)

3. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳು. [Commercial and Business Letters]

4. [Miscellaneous Letters]

Personal Letter writing in Kannada

ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಗಳು ಈ ಪತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತಹವಾಗಿವೆ. ಇವು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಅವರು ದೂರವಿದ್ದರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯದಾಗಿರಬಹುದು.

ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೋ, ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿಯೋ, ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿಯೋ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲೋ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲೋ, ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲೋ, ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲೋ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆಂದು ಈ ಪತ್ರಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಧದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಪತ್ರದ ಮೊದಲು: ಪತ್ರ ಬರೆಯುವವರ ವಿಳಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಹಾಗೂ ಬರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಲದಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada Letter writing format

ಪತ್ರದ ಹೆಸರು: ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬರಹ: ಪತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಅಂತ್ಯ: ಪತ್ರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವವರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ದಿನಾಂಕ ಮುಂತಾದವು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ೧:

ಪ್ರಿಯ ಅಣ್ಣಿ/ತಾಯಿ/ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವವನು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದರೆಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ.

ನಿಜವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ/ಪುತ್ರ/ಸಹೋದ

Official Letter writing in Kannada

ಈ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರಗಳಾಗಿರದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದವೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವರು.

ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳು ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಸರಳವಾದವು ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬರೆಯುವುದೂ ಅಗತ್ಯ.
ಬರೆಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: _________________

ಪತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ೧:

ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಳಾಸ:

ಪತ್ರದ ವಿಷಯ:

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭು/ಮಾನ್ಯರೇ,

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭು/ಮಾನ್ಯರೇ, ಸದ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸಮಾಚಾರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಥದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವೆವು.

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭು/ಮಾನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾಯಿರಿ.

ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ೋನ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆವು.

ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ,


(ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು)


(ಸಹ ಅಧಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದವೀಧರರು)


(ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಳಾಸ)

Business letter writing in Kannada

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ, ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಗೆ, ಮಾತು, ಪತ್ರ ಅಗತ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವರ್ತಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕರುಗಳು ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮ ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಮರ್ಯಾದ ಅಥವಾ ವಿನೀತ ನುಡಿ ಇವೇ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಿರು ಕುಂತಂತಿರುವ ಪತ್ರಗಳೂ ಸೇರುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಪಾವತಿಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪತ್ರಗಳು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಸಹ ಪತ್ರದ ಎಡಬದಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಶಿರೋನಾಮಯ ತುಸು ಕಳಗೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬರೆದಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ೧:

ಬರೆಯಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: _________________

ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಳಾಸ:

ಪತ್ರದ ವಿಷಯ:

ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ,

ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರುವೆವು. ನಾವು ನಿಮ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆವು.

ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದು. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬಲ್ಲವುಗಳಾಗುವುವು.

ಈ ಪತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುವೆವು.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು,

ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಾಸರು :

ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರು :

ವಾರ್ತಾಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥ :

Formal letter writing in Kannada

ಇತರ ಪತ್ರಗಳು ಟಿಟ hasG OF GE diba ಶ ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಗದಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಬರ ಬಹುದು, ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಸಾಲ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

Before you go,

Learn how to write leave letter in Kannada, how to write tc letter in Kannada, letter for friend and other different types of letters.

Different Types of letter writing in kannada

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading