Shaarada strotra lyrics

Shaarada strotra lyrics in Kannada

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ

ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭ ವತು ಸದಾ || 1 ||

ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಬೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೇ |

ನರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕರು || 2 ||

ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಲಾ ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತಾನ್ವಿತಾ |

ಯಾ ವೀಣಾವರ ದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ || 3 ||

ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪ್ರಭುತಿ ಭಿಃ ದೇವೈ ಸದಾ ವಂದಿತ |

ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಸ್ಸೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ || 4 ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾ ವಾಣೀವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರಿಣೀ

ಮಧುವನ್ನೇ ವಶೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಗ್ಗ ಕುಂದೇಂದು ನಿರ್ಮಲಾ || 5 ||

ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೇ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ |

ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ || 6 ||

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಜಗದ್ವಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ |

ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭಂ ನಮೋನಮಃ || 7 ||

ಪ್ರಥಮಂ ಭಾರತೀನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂಚ ಸರಸ್ವತಿ |

ತೃತೀಯಂ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಚತುರ್ಥಂ ಹಂಸವಾಹಿನಿ || 8 ||

ಪಂಚಮಂ ಜಗತೀಖ್ಯಾತಾ ಷಷ್ಟಂ ವಾಣೀಶ್ವರಿ ತಥಾ

ಕೌಮಾರೀ ಸಪ್ತಮಂ ಪ್ರೋ ಅಷ್ಟಮಂಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ || 9 ||

Shaarada strotra lyrics in English

Sarasvati namastubhyaṁ varadē kāmarūpiṇi

 vidyārambhaṁ kariṣyāmi siddirbha vatu sadā || 1 ||

śāradā śāradāmbōjavadanā vadanāmbujē |

narvadā sarvadāsmākaṁ sannidhiḥ sannidhiṁ karu || 2 ||

yākundēndu tuṣārahāradhavalā yā śubhra vastānvitā |

yā vīṇāvara daṇḍamaṇḍitakarā yā śvēta padmāsana || 3 ||

yā brahmācyuta śaṅkara prabhuti bhiḥ dēvai sadā vandita |

sā māṁ pātu sarasvatī bhagavatī nis’sēṣajāḍyāpahā || 4 ||

pāśāṅkuśadharā vāṇīvīṇā pustaka dhāriṇī

 madhuvannē vaśēnnityaṁ dugga kundēndu nirmalā || 5 ||

namaste śāradē dēvi kāśmīra puravāsini |

tvāmahaṁ prārthayē nityaṁ vidyādānan̄ca dēhi mē || 6 ||

pāhi pāhi jagadvandē namaste bhaktavatsalē |

namastubhyaṁ namastubhyaṁ namastubhaṁ namōnamaḥ || 7 ||

prathamaṁ bhāratīnāma dvitīyan̄ca sarasvati |

tr̥tīyaṁ śāradā dēvi caturthaṁ hansavāhini || 8 ||

pan̄camaṁ jagatīkhyātā ṣaṣṭaṁ vāṇīśvari tathā

 kaumārī saptamaṁ prō aṣṭamambrahmacāriṇī || 9 ||

Leave a Comment

KannadaKaliyona is the educational platform that offers learning kannada language & understanding song lyrics

Facebook-f Instagram Twitter

Quick Links

© KannadaKaliyona.in

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading