KannadaKaliyona

Sharana poojeya manada Haadu

Sharana poojeya manada Haadu in Kannada

ಸ ತಗೆಯಲು ಸುಸ್ತಿ ಯ ಮಾಡದೆ ಚಕ್ರವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರವು
ಅಸ್ತ್ರವ ನದು ಬೆನಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾನರುಂಡವ ತೆಗೆಯುವದ್ಯಾ |
ಚಕ್ರವು ಬರಿ ಕ ಯಿತೆಂದು ಪಾರ್ಥ ಅಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಲು
ಗಯಾನ ರು ಾಗುವನೆಂದು ಆಕ್ಷಣ ಪಾರ್ಥನು ಹಾರಿದನು ||

ಆಹುತಿಯಾಗು ಜಾರುವದನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರು ಹಾರದರು |
| ಾಂಡವರಲ್ಲರು ಹಾರುದು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ತಳಮಳಗೊಂಡಾನು ಕೃಷ್ಣನು ತಳಮಳಗೊಳ್ಳೊದು ಕಂಡು ಜಟಾ ಸನ: |

ಈದರಂತೆ ಹರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾ ॥

ಇಬ್ಬರ ಮಾತು ಉಬ್ಬಿಲೆ ಕೇಳಿ ಅಬ್ಬರದಲಿ ನಾರದ ಬಂದು ॥

ಇಬ್ಬರ ಹಸ್ತವ ಉಬ್ಬಿಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿದಾ |
ಕ್ರತಪುರ ಡೋಳು ಗಂಗಾಪೂರ ಪೇಟೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದಯದಿಂದಾ |
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದಯದಿಂದಾ ಈ ಪದದ ಸಂದ ಹೇಳಿದೆವಿಂದಾ |

ಶೆರಣು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಪೂಜಿಸುವೆ ಮರಣ ರಹಿತಕರುಣಿಸು | ತ | ಸ ದೇವಾ॥

ಶೆರಣರ ಪಾದವ ಸ್ಮರಿಸುತ ಪೇಳುವೆ ತಿರುನೀಲಕಂಠರ ಅನುಭಾವಾ |
… ಮೆರೆವದು ತಿರುವಾಲೂರೆಂಬ ಊರಾ ಪದದ ಹೇಳುವೆನಾನಾ |
ಸರಸದಿ ರತ್ನದಿ ತೆನೆಗಳು ಕೊತ್ತರ ಮರಕತ ಅಗಸಿಯ ಬಾಗಿಲನಾ ॥

ಶೆಂಬು ಹೇಳುತಾನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಂಬಿದೆ ಚಂಬೆಣ್ಣನೆ ಕೇಳಲೊನೀನಾ|
ಕುಂಬಿನಿಯಲಿ ಶಿವಶರಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದರು ಕುಲದಿಂದಬ್ಬರನಾ|
ಅಂದ ಮಾತಕೇಳಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳತಾನ ಇಂದೇನು ಮಾಡಿವಿಸ್ಯ | ಅಂತದನಾ |

ಕೇಳರಿ ಶೇಂಕರಗ ಹೇಳತಾನಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತದನಾ|

ನಮ್ಮನ್ಯಾಕ ತಗದಿರಿ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗ ಇನ್ನಾ । ನನ್ನಕಿಂತ ಹ
ತಿರುನೀಲಕಂಠನಾ ಆತನ ಚೆರಿತ್ರೆಹೇಳತೀನಿ ಕೇಳೊನಿನಾ । ಏಕೆ ಚಿತ್ರವಿಂದಾ ಸೌಂದರ್ಯ ನಂಬೆನ್ನ ನೀನಾ…|

ಒಂದಿನ ತಿರುವಾಲೇಶ್ವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶೆರಣನು ತಾನು ॥
ಷೊಡಷ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುತ ಶೆರಣಾ ಹಾಡತಾನ ಶಿವ ಸುತಿಗಳನಾ ॥
ಬೇಡಗೊಲಿದ ಸುಡುಗಾಡವಾಸನೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೈ ಪಿಡಿಯನ್ನಾ ॥
ಹಾಡುತ ಬಹು ಕೊಂಡಾಡುತ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡುತ ತಿರುಗಿದ .
: ಸಗ ಶಿವಶೆರಣಾ ॥

ತ್ರಾಹಿದೇವನಿ ಪಾಲಿಸು ಕರುಣದಿ ದೇಹದಯರವಿಗೆನಾ ಬಿದ್ದಾ ॥
ಕಾಯಿದೆ ತಪಿ ನ್ಯಾಯದ ಮಾತಿದು ನಾಯಿ ನರಕವಾಗುದು ಬು ||
ಸುತಿಯ ಕೇಳಿ ಸಪರಣ ಹೇಳು ತಾನಹಿತದಿ ನಿನ್ನ ಕಡಿಗಿಲ್ಲ ಭೇದಾ ॥
ಗತಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಸದ್ದತಿಗೆ ಹೋಗುನಿ ಮತಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯ ಅಳಿದಾ ॥

ಅಗರಕುಂಕುಮ ಜೀವಾಳ ಕಸೂರಿ ಮಲ್ಲಿಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಾಳು ಗಂದಾ ॥
ಸ್ವಗಸಾದ ಪರಿಮಳ ಚಂದನತೀಡಿ ಪುನಗುಜವ್ವಾದಿ||
ಗುಲಾಬಿ ಗುಳಿಗುಳಿ ಸಂಪಿಗೆ ಹೀನಾ ಮೈತುಂಬಾ ಸಂದೆಲ್ಲಾ ತೊಳೆದಾ ॥
ಹಲವು ಪರಿಯಲಿಂದ ಸೇವ ಮಾಡತಾಳ ಮಲಹರದೇವನ ಕಂದಾ ॥

ಪನ್ನೀರು ಸ್ನಾನವ ಚನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊನ್ನಗದ್ದಿಗಿ ಹಾಕುತ ಚಂದಾ ||

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಾರೆಂದು ಮನ್ನಿ ಸಿಕರೆದು ನಿನ್ನ ಇಂದು. ಪೂಜಿಸಿ ಅಂದಾ ॥
ಪಾಪ ಹರಗ ಪವಿತ್ರ ಪತಿ ಶ್ರಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾಂಗಲಸುಪುಷ್ಟ ದಾಟ|

ಚಿಂತಿಹತ್ತಿ ಶಿವಶೆಂಕರ ಅಂತಾನ ಎಂತ ನಿಷ್ಟಿಯವ ಈ ಭಕ್ತ।
ತುಂಬ್ಯಾವದಿನಗಳು ಮುದುಕರಾದರಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂತ್ರಾ |

ಕಾಂತಿಯ ಗಂಡನ ಕೂಡಿಸಿಬರತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಥಾ |

ತಂಡಿ ಹತ್ತ್ರಿನಾ ನಡಗಿ ಸಾವತೀನಿ ಉಂಡಿಲ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಸದೈತಿ ॥

ಬಂಡ ಆರಿ ಬಾಳತ್ತು ‘ಮಾಡಬ್ಯಾ ಡ ಉಂಡ ಮ್ಯಾ ಲೆ 1 ಶಾಂತಿ ॥
ಶೆರಣ ಕೇಳಿಮನ ತರಹರ ಗೊಳುತ್ತ ಚರಣಕ್ಕ ಏರಿ ಗ್ಯಾರ ಸತಿಪತಿಯು ॥
ಪುರಹರನಿಗೆ ಬಹತರತರದಡಗಿಯ ಮಾಡಿ ಸ ಸಂತ್ರುಪ್ತಿ॥ :
ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕರಿಯತಾನ ತಿರುನೀಳಕಂಠ ನವನ ಹೆಂಡತಿನಾ॥
ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಂತಾರು ಜಂಗ ಮನಂತೇಲಿ ॥
ಜಂಗಮ ಹೇಳತಾನ: ಮಂಗ ಮಂದಿ ಈಗ ಬಟ್ಟಲ -ಇರಲ್ಲೊಂದು
ನನ್ನ್ನತಿ ॥
ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯವ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಳಿಗೆ ಬರತಿನಿ ಕೊಡುವಂತಿ ||

ಕಂದ: ಕೇಳರಿ ಶೆರಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಳು ಮನದಾಗ ಶೆರಣಾ ಜಬ ಕ್ಷಣದಾಗ ಪಾತರ ದಾಕಿಯ ಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹೊರಗ,ಮಧೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದನು ತನ್ನ ಮನಿಗೆ, ಬಾಗಲದಾಗನಿಂತು. ಕೇಳರಿ ಶಿವನು ಬಂದನಾಗ ಮುದಿ ಜಂಗಮನಾಗಿ, ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡಾ ತಲಿಯ ನಡಗತೈತಿಯೋಗಿ. ಕೈ ಯೊಳಗ ಹಿಡಿದಾನು ಚಿತಾರವಾದ. ನಬಾಗಚಿತ್ತಾ ಮಯ್ಯಾಗ ಹರಕಳಿ ಅಂಗಿ. ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮ ಹಾಕ್ಯಾನು. ಲಂಗಾಟಾ ಬಿಗಿ, ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ’ ಎಡ ಎಡವಿ ಬೀಳುತಾನೆ ಯೋಗ್ನಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದನು. ತಿರುನೀಲಕಂಠಾಕದಾತಗಿ ಕೇಳರಿ ವೇಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಾಳ ನಿಂತಾ, ನನ್ನ ಮನಿಗೆ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಇವತ್ತ್ರಾ ಪಾದಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ತಾ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸನಮಂತಾ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಪರಿತ _ಕಾಲಬಂದುವದ ಗೀತ ಅಂತಾಳು. ಅನರ್ತಾ ಆಗ ಶೆರಣಹೇಳತಾನನ ಕೊಂತಾ, ತಾಯಿ ನೀ ಹಿಡಿಯಬೇಡಾ ಇದರಚಿಂತೆ. ಅಂತಾ, ಮತ್ತು ಕೇಳತಾಳ ಪಾತರದವಳು ಭಕ್ತಿ ಇಂದ, ಆಗ ಯಾಕಾಗವಲ್ಲದು ನಡಿತಾಯಿ ಅಂದಾ, ಆ ಕೀಯಕೂಡ ಬಿನ್ಚತ್ತಿ ಹೋದಾ, ಗದ್ಗಿಹಾಕ್ಯಾಳು ಅಲ್ಲಿಮದಾ ಶೆರಣನನ್ನು ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾ. ಪಾದ ಪೂಜೆಶಾಳೊ ಬಹುಭಕ್ತಿಲಿಂದಾ ಮಾಡಿಶ್ಕಾಳು. ಬಹು ವಿನಯದಿಂದಾ: ಹಿಡದಾ, ವೊಣಿ ಬಾಜಾ ನೋಡಲ ಮನಯಮಂದ. ಪಾಶರದವಳು ಊಟಮಾಡಿ ಕುಶಿಯಲಿಂದ, ಎಂಜಲನೀರು ಉಗ್ಗಿದಳು. ಮೇಲು ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ತಿರು. ನೀಲ ಕಂಠರ ಮೇಲೆ ಎಂಜಲಾ ಬಿದ್ದಿತು ಅಂದಾ,ನೋಡತಾನ ಕಣ್ಣೀಲೆ ಶಿವಾಶಿವಾ ಅಂತಾ ದಾರಿ ಹಿಡದಾ ಕೇಳ ಜಂಗವನಂದ ಮಾತಿಗೆ ಅಂತಾನು ತಿರುನೀಳಕಂಠಾ ನಮ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬ್ಯಾಡ್ರಿನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆ ಇಟ್ಟ ಕೀಲಿಹಾಕ್ರಿ ಬಂದಾ ನಾವೇನು ಮುಟ್ಟುವದಿಲಂದಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಪ್ಪಿ ಖು ಕೀಲಿಯ ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟಲಾ ಇಟ್ಟು ಸಂದಕದಾಗ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತ ಹೊರಟ ಹೊರಗ ತಿರುನೀಳಕಂಠಾ ಕುಸಿಯ್ಯಾದ ಮನದಾಗ. ಮರುದಿನ ಮುಂಜೆಲೆ ಜಂಗಮ ಬಂದು ಬೇಡ ತಾನತಿರುನೀಲನ್ನಾ. ತ್ರೆೆೌಸಕಘಕಾ ಸಾಜಾ…!

Sharana poojeya manada Haadu in English

Sa tageyalu susti ya māḍade cakravu hindakke baravu astrava nadu benige biddāga yānaruṇḍava tegeyuvadyā | cakravu bari ka yitendu pārtha agni sid’dha māḍidlu gayāna ru ̔āguvanendu ākṣaṇa pārthanu hāridanu ||

āhutiyāgu jāruvadanu kaṇḍu pāṇḍavarellaru hāradaru | | ̔āṇḍavarallaru hārudu kaṇḍu kr̥ṣṇanu taḷamaḷagoṇḍānu kr̥ṣṇanu taḷamaḷagoḷḷodu kaṇḍu jaṭā sana: | Īdarante haru ellarannu jīvadāna māḍi ebbisidā॥

ibbara mātu ubbile kēḷi abbaradali nārada bandu॥ ibbara hastava ubbili kuḍisi ibbara rāji māḍisidā | kratapura ḍōḷu gaṅgāpūra pēṭe durgādēvi dayadindā | durgādēvi dayadindā ī padada sanda hēḷidevindā |

śeraṇu guruve nim’maḍiya pūjisuve maraṇa rahitakaruṇisu | ta | sa dēvā॥ śeraṇara pādava smarisuta pēḷuve tirunīlakaṇṭhara anubhāvā | … Merevadu tiruvālūremba ūrā padada hēḷuvenānā |

sarasadi ratnadi tenegaḷu kottara marakata agasiya bāgilanā॥ śembu hēḷutāna saundarya nambide cambeṇṇane kēḷalonīnā| kumbiniyali śivaśaraṇaru nam’mannu tegedaru kuladindabbaranā|

anda mātakēḷi saundarya hēḷatāna indēnu māḍivisya | antadanā | kēḷari śēṅkaraga hēḷatānā nāvēnu māḍivi antadanā|

nam’man’yāka tagadiri kuladinda horaga innā। nannakinta ha tirunīlakaṇṭhanā ātana ceritrehēḷatīni kēḷoninā। ēke citravindā saundarya nambenna nīnā…|

Ondina tiruvālēśvara pūjege hōguttidda śeraṇanu tānu॥ ṣoḍaṣa pūjeya māḍuta śeraṇā hāḍatāna śiva sutigaḷanā॥ bēḍagolida suḍugāḍavāsane bēḍikombe kai piḍiyannā॥

hāḍuta bahu koṇḍāḍuta bhaktiya māḍuta tirugida. : Saga śivaśeraṇā॥ trāhidēvani pālisu karuṇadi dēhadayaravigenā biddā॥

kāyide tapi n’yāyada mātidu nāyi narakavāgudu bu || sutiya kēḷi saparaṇa hēḷu tānahitadi ninna kaḍigilla bhēdā॥ gatige hondi saddatige hōguni mati brāṅkiya aḷidā॥

agarakuṅkuma jīvāḷa kasūri malligi eṇṇe haccāḷu gandā॥ svagasāda parimaḷa candanatīḍi punagujavvādi|| gulābi guḷiguḷi sampige hīnā maitumbā sandellā toḷedā॥

halavu pariyalinda sēva māḍatāḷa malaharadēvana kandā॥ pannīru snānava cannāgi māḍisi honnagaddigi hākuta candā ||

nam’mam’ma bārendu manni sikaredu ninna indu. Pūjisi andā॥ pāpa haraga pavitra pati śriyannu dharisi māṅgalasupuṣṭa dāṭa|

cintihatti śivaśeṅkara antāna enta niṣṭiyava ī bhakta। tumbyāvadinagaḷu mudukarādarāga makkaḷāgalilla obbantrā | kāntiya gaṇḍana kūḍisibaratīni anta horaṭa pārvati nāthā |

taṇḍi hattrinā naḍagi sāvatīni uṇḍillā hoṭṭesadaiti॥ baṇḍa āri bāḷattu’māḍabyā ḍa uṇḍa myā le śānti॥ śeraṇa kēḷimana tarahara goḷutta caraṇakka ēri gyāra satipatiyu॥

puraharanige bahatarataradaḍagiya māḍi sa santrupti॥ : Malagi mun̄jāneddu kariyatāna tirunīḷakaṇṭha navana heṇḍatinā॥

gaṇḍa heṇḍaru ibbaru bandu nintāru jaṅga manantēli॥ jaṅgama hēḷatāna: Maṅga mandi īga baṭṭala -irallondu nannnati॥ maṅgala kāryava tīrisikoṇḍu nāḷige baratini koḍuvanti ||

Kanda: When she heard the Sherana worship, she left the house of the devotee, when she came to Madi night. Kasari Shiva is a muddy jangana when he arrives, a white gadda thaliya is a maid of honor. The palm of the hand. Nabagachitta Mayagaga spread shirt. Tiger skin Langata tightened, step by step ‘Yogini came down at midnight. Nirntha nirantha, I ask you to come to my request, I mean sanatanta; Otherwise, she’s a bizarre _colorist. Anertha then asked her to not catch her mother. From the devotee, and then to the devotees of the listener, then the kadikkadu binchatti hoda, the gadgihakkalai there, and there shereda. Pada Pujeshalo is a multilingual. Multiple hilarious: Hidada, Voni Baja Nodala Manayamanda. When the pastor ate and drank from the cushion, the water of the angel sank. Turn from theirs. Enjala fell on the blue throat Ananda, tears in the eyes of Shivashiva and Jangavananda talk to him. Do not come back the next day.

Leave a Comment

error: Content is protected !!

Discover more from KannadaKaliyona

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading