ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು

Jaya mangala gurubasaveshanige lyrics

Jaya mangala gurubasaveshanige lyrics in kannada ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯಶುಭ ಮಂಗಲಂ, ಜಯ ಜಯತು ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವನಿಗೆ || ಪ || ಬಲ್ಲದ ಬಸವನಿಗೆ ಜಂಗಮನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದವಗೆ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆಗೆ ತಾನು ಮಗನಾಗಿ … Read more

Mangalaaruthi ettiro jatadharanige

Mangalaaruthi ettiro jatadharanige in Kannada ಮಂಗಳಾರುತಿಯ ಎತ್ತಿರೋ ಜಟಾಧರನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿ ಎತಿರೋ, ಜಟಾಧರನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯ ಬೆಳಗಿರೋ || ಪ || ಕೈಲಾಸ ವಾಸಗೆ ಶಶಿಧರನಿಗೆ , ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಗೌರೀಶನಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವವಗೆ … Read more

Mata Shri Badrakaaliya Mangalaruthi

Mata Shri Badrakaaliya Mangalaruthi in Kannada ಜಯಜಯವೆನ್ನುತ ಬೆಳಗುವನಾರುತಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಜಯಭದ್ರಕಾಳಿ ತಾಯಿಗೆ | ಗೊಡಚಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ  ವೀರೇಶನೊಲ್ಲಬೆಗೆ || ಪ || ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಕರೆದ ಭಕ್ತರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ … Read more

Aarathi belaguve Basava Prabhuvige

Aarathi belaguve Basava Prabhuvige in Kannada ಆರುತಿ ಬೆಳಗುವೆ ಬಸವ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆರುತಿ ಬೆಳಗುವೆ ನಾ ಬಸವ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆರುತಿ ಬೆಳಗುವೆನಾ ಮಾದಲಾಂಬೆಯ ಕಂದನಿಗೆ | ಮಾದರಸನ ಪುತ್ರನಿಗೆ | ಮುದ್ದು ಬಾಲ … Read more

Jayavendu belaguva mallikarjuna

Jayavendu belaguva mallikarjunain Kannada ಜಯವೆಂದು ಬೆಳಗುವೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆ ಭಕ್ತಮಂದಿರನೇ || ಪ || ಸಿರಿಯಾಳ ಸುತನ ಮಾಂಸವ ಬೇಡಿದವನ ಶರಣೆ ನಂಬೆಕ್ಕನ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದವನೆ ಪರತರ ಮೋಕ್ಷವ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವನೆ |1| ಸಾಗರದೊಳಗಿನ … Read more

Mangalaruthi devage karunanidhige song lyrics

Mangalaruthi devage karunanidhige lyrics in Kannada ಮಂಗಳಾರುತಿ ದೇವಗೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಗೆ | ಕಂಗಳಾಲಯ ಶಿವಯೋಗಿಗೆ ಜಂಗಮ | ಲಿಂಗಬೇಧದ ಸ್ವಯಚರ ಪರದಿಂಗಿತವ | ರಿದಂತಾಚರಿಸಿದ ಸತ್ಪುರುಷನಿಗೆ || ಪ || ಒಂದೇ ಆಶ್ರಮದಿ … Read more

error: Content is protected !!