ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

Chandassu

                  ಛಂದಸ್ಸು 1. ಎಲ್ಲಾ ದೀಘ್ರ ಉದಾ: ಆ, ಈ, ಊ, ಕಾ, ಕೀ   2. ಅನುಸ್ವಾರ, ವಿಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಉದಾ: ಅಂ, … Read more

Krudanthagalu

         ಕೃದಂತಗಳು ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಕೃದಂತಗಳೆನಿಸುವುವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃದಂತನಾಮ, ಕೃದಂತ ಭಾವನಾಮ, ಕೃದಂತಾವ್ಯಯ ಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃದಂತನಾಮಗಳು: ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಕರ್ತೃ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ `ಅ’ ಎಂಬ … Read more

Avyaya

  ನಾಮವಾಚಕ, ಧಾತುಗಳಂತೆ ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರೂಪಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದದೆ (ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ) ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ಯಯಗಳು ಎನಿಸುವುವು. ಉದಾ: ೧.ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದನು. ೨.ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದಳು. ೩.ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದರು. ೪.ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ … Read more

Kriyapada

      ಕ್ರಿಯಾ ಪದ ಎಂದರೇನು? ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಪದಗಳು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕರ್ತೃವಿನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಕರ್ತೃವಿನ ಲಿಂಗ, ವಚನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ … Read more

Namapada endarenu

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ Namapada Endarenu? ನಾಮ ಎಂದರೆ ಹೆಸರು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದವು ನಾಮಪದ(Namapada in Kannada) . ಉದಾ(Examples) ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿ ಮೈಸೂರು ನಾಮ … Read more

Samaasagalu(ಸಮಾಸ) in Kannada

ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದವಾಗುವುದೇ ಸಮಾರ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಸ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವರು, ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ … Read more

Kannada Sandhigalu :ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು ಅದರ ವಿಧಗಳು

Sandhigalu in Kannada Here you learn about Kannada sandhigalu :ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ವಸಂತ ಇಂದ ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಯೇ … Read more

error: Content is protected !!